Skip to main content

Full text of "Co'chruinneachadh laoidhe agus chantaicibh spioradail"

See other formats


m ^N^ s^hk. ■f*m& Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/cochruinneachadh1786kenn COIMH-CHRUINNEACHA > 

L A O I D R È AG US CHANTAICIBH SPIORADAIL L E UGHD AIREAtf EAGSAMHAIL. L E A B H I. L A O I D H L 

I: 
OCH fa mhadainn dh'f has mi fùntach, 
'Nuair a dhuifg mi le dea' cheòl: 
ir leam gu n faca mi do dhuthaich, 
Criofd thoirt cuiridh dhuinn gu 'bhord- 
II. 
'S ann do Dhia bu choir dhuinn umhlachadh, 

!fe dh'ulmhaich dhuinn riamh gach coir; 
huir aon Mhac fein d'ar faoradh, J' 

nn ath-fhaoghal 's gu biodhmaid beo. 
• -. ■ 

lacb ; aj mh-chruìnneàchàdh LaoiSe 

III. 
Chuir Foili Judas e'n laimh a namhaid, 
Bha bhilidh dhafàn mar an leomh'n; 
*S mar mhadraidh alt bha'd a' cafadh beil ris. 
Guf n do reubadh 'leo fhuilis fheoil. 

IV. 
Qigfei' Uan nan.gras ris a chrann gu cheu 
h chuai'na fpeicean roi' laimh le h ord; (fadh 
Bha dh'a ghruaidh air du'adh deifneach, 
Is cupan do'jjjjjj^ri-gheur ra òL 

y% . 

Chinn crith thalmhuinn air fea' an tmaoghai! 
;;hrian do chaocjiail is dhubh na neoflj 

* e paigheadh dric^Sjj&inneadh-dacnnà, 
Bris bu daoire gn'^sSfpxo'n. t 6i\ 

. 
Thilg an traip ud ileagh na thaobh geal, 
'S bfia fhuil gu craobhach a* frutha' 'nuas ; 
'S cruaidh am bas a dh' fhuiiing ar Slanai 
Mu'n do chaireadh e ann fàn uaigh. (fheai 

vi r. 
Chuai' lùch'd fafre teann rnar gheard air, 
Leis an dream fm a bha gun chiall, 
Ach dh'eirich an gaifgeach, is theich na foga 
Dh' f has crith mhor orra, agus hV. (raicb 

VIII. 
An treas la dh'a air teachd o'nbhlar ud, 
Air a bhas gun d'thug ebuaidh: (teachaittj 

• S chuai' air deas-laimh 'n ard "Riogh a r^ 
S na h icnadaibh 's airde lefailt d'a fiil 1 smj Agiis Ckantaicibb SpìcradaiL 15 

IX. 
Eifean a' cheannuich fìnn le nihor fhuil, 
'Sa dh' fhofgail roi' inn dorus rèigh; 
Deanamaid raoghain de' mar phorfan, 
Thair gach floras a'ta fuidh'n ghrein. 

X. 
fha maor an ard-riogh mar chloidhearah. 
A.nn 's gach aite doìi mu'n cuairt; (namhaid, 
5ach neach nach bàfnich na .chriofduidh' 

fàbhailt', M : 

: Struagh a' charamh 'n tadSh thalìdo'nuaigh. 

XI. 
S ann latha chuntais a ni firril cufgadh, 
3'n Riogh gus an duiìe llugh' chuaidh 'fàìi 
FhigmacDeoirnn'le ainglegìe ghcal, (uaigh: 
% ghabhaii fgèuia thair ceann an t fmaigh. 

XII. 
Seduiìcuiddaoin'.acb tha'mba'railfaoinde', 
jim d'theid iad faor fuas an feaìla' Chriolc ; 
lon leannan peacaidh bhariamh nanaoramh, 
fiaidh iad-nan aoda-nn fànillà ud fgriobht'. 

XIII. . • 
S.Iionmhor balbh iad, gun fmid o'm beil, 
\.g ruigh fna- frogaibh fui' fge' nam beann; 
ichcho'n' eil feumdhoibh ann,cafarfreinriu, 
3 ann lathair mhic De thig iad gun taing. 

XIV. 
uighe 'm Britheamh air a chathair rioghail*, 
ru thoirt dion, do na daoine coir; 
Lch biaidh na dibireich fada fìos uaith, 
£ ifrionn gu fiorruidh a choich fui' leon, 
B 2 ì6 Coimh-chruìnneachadh Laoidhe 

XV. 
'M tra' ni e tear'badh, fafaidh fearg air, 
Ris a bhuidhinn mearbh finn nach raibh d'a 

fhluagh; 
Aig mead an cuntais theid an fgiurfadh, 
Chum ha fuirneis a tha dol fuas. 

XVI. 
'Ntra theid an faoghal fo fuas na chaoiribh, 
\S iomad glaodh bhios air an t fliabh ; 
'Cuir-iomchaiFbhronach air fon an goruich, 
'S iad ga'm fogradh fad o Dhia. 

XVII. 
Luchd bhreug, is foirneart, ceilg, is boft, 
3)eir le mionnan mor gum bi iad faor; 
Air a' ìaimh chli-fan tha am porfan, 
5 8 ann teine mhor nach mu'char choi'ch. 

XVIII. 
Trialluidh iad gu priofan daingean, 
A'theid à fparadh air an froin ; 
1 aìdh 'n cuirp ga'm pianadh le an anail, 
Diaidh an anam a choidhch fui' leon. 

XIX. 

'S truagh a dhaoine nach creid fibh Criofd, ! 
Mar dh'fhag e fgriobht' an t iìighe choir, 
Chum 's gu 'm biodhmaid gu fuilbhear fior- 
A feinn clui Ifrael do Riogh na gloir. (ruidh, 

XX. 
O! 'saitis eibhneach raibh pobull De dhe' 
'S iad ag eiridh fuidh bhrataich Chriofd; 
Mar dhealra' grein' ann a madainn cheitein. 
*S gach neach ur-eideichte 'm flath na fiothJ 

I 

Agus Chaniaìàbh Spìoradaìl: 

XXI. , 
Biaidh fith is foìas a meafg an t ilòigh ud, 
Ann an teach comhnuidh ann aros De; 
Air tulaich mhaifeich le nuadh gach orain, 
Ameafg na h oigridh is gile glèus. 

XXII. 
Tha ghrian a' co'dach dhuinn mead a mhor'- 
Gur folus mor ina dhùthaich fein; (achd^ 
Ach Join noPaul cha h'urrainn aireamh, 
•Gach aon ni àìuin tha'n arcs De, 

XXIII. 
'S ann na dhuthaich a tha ann luthchairt, 
Far am b'fhiu dhuinn dol gu ieir: 
Biaidh fmn mar bhraithrean, le raodha 

duidh ann, 
p cha bhi onrachdan 'n tigh mhic De. 

XXIV. 
Ariogh na cathrach ga'm bheilambeannacha' 
iaor thus' manam ìs dion fui, d'chuirt; . 
Air fgàtn Chriofda glaodh rium. fìo'-chaint, 
5eal mu'n crio'chnuich mi gu h' ùir. 

LAOIDH IL 

i. 

D Einnamaide chum gloir Dhe, 
^ O'n f'e rinn fmn, 'js cha fìnn fein^ 
iS'e dh' fhuafgaii oirn' ann fgach -càs ? , 
i> e thug cobhair dhuinn nar feunu 

B.3 Cclmh-ehruinneachadb Laoidhe 

n - 
'Ntra chuir e aon mhac fein anuas, 
A chur faftaidh oirn' le gean; 
Gabhamaid fuidh bhrataich Chriofd, 
Caiptin na flaint' gam bhuil ar neart. 

III. 
Ann an ftaid iofail thainig e, 
Gun ait' aig ann cuireadh e cheann; 
Ach luchd na foille ga ruigh gach la, 
*Sgun chionte dh'a gu chur an laimh. 

IV. 
Ann oi'che fin 5 n do bhrathadhe, 
Ghlac e aranna laimh dheis; 
Thug dhe' d'a dheifcioblaibh mun cuairt, 
*S gu fuilbhear dh'iarr e or' ith. 

V. 
Ghlacadh leis an cup a ris, 
'S thug ra ol doibh fion gu bailtj 
Uir-eafbhuldh cho bhi no di% 
Air gachti a' leanas air. 

VI. 
*N t fhnipeir ud rinn e gu fial, 
Chum bhi mar chuimhneachan air feinj 
*S o ìinn gu linn gu maireabh i, 
Cho'kh-a meafg a mhuintir fein. 

VII. 
Aran bhris e mar reubadh fheoil, 
Ghlac e fion mar dhoirteadh fhuil; 
Seal mun deachaidh e gu bàs, 
No mun d' fhuiling air ar fon* 


w 

Agus Chaniaicibh Spioradaìl, 19 

VIII. 
Ghlacadh e 's bu chruaidh an lagh, 
Mac De, a bhi fuidh am binn ; 
Na h allmharaich choi'each bhreige, 
Chuir iad corran gèur mu cheann. 

IX. ' 
Thugiad e gu reiiic bais, 
'Is thairnicheadh e fuas ri crann; 
Bha iad a' fanoid air mar Riogh, 
*S a charaid idir cha raibh ann, 

X. 
I 'Chreithnich an talamh le ua'bhas mor 9 
.S bha dorchadas fnàmh mun ghrein; 
Rachd na creagan le crith na'm beann., 

rmac De dol gu teann a pein. 
XI. 
i'Amhluidh cruaidh gu raibh dhoibh, 
|*A' bha ga leanmhuinn ann 's an toir; 
l'Sa liuthad dall is cruipleach truagh, 
IDa'n d'thug e fradharc is treoir. 

XII. 
fchilic iad e'n leabuidh thàimh, 
Fui' chumhachd a bhais re feal ; 
1 Ach bhuighinn an Gaifgeach buaidh fa bhlar ; 
'S dh'eirich e 'n treas la gun fmal. 

XIII. 
j Air madainn di-luain dhuifgeadh e, 
Dc'n chuntas bha ann o fheaii;- 
fS thug e dhuinn na dhomhnach ur e 5 
Chum a chlui-fan thpirt fainear. 


20 Coimh-chruinneacbadh Laoidhe 

XIV. 
Dh' iarr is fhuair a mhuintir fein, 
'S iad air feach'ran air an t fliabh ; 
'$ thug e beannachadh na meafg, 
'S thog iad ceol mar bha iad riamh. 

XV. 
Da«fhichid la dh' fhan e leo, 
Mun deachaidh a chum an ard Rioghj 
'S ghlac e'n Tiomna-nuadh air fhuil, 
Gus an d'thig e oirn > aris. 

XVI. 
Dh'ordaich e fhuipeir a roinn, 
Air gach neach is ionmhuinn leis; 
Ach gun ghream a thoirt gu bràth, 
Do dh'aon neach nach aithridh air* 

XVII. 
Aftar fada 's fogradh geur, 
A bhios air gach uile phor, 
Thig gu dalmara, 'fgu dana, 
Gun uìmhachadh chum do bhordv 

XVIII. 
Thig iad mar an t ainmhi' truagh^ 
Gun eolas agus gun cheill; 
Ach thigan la an abrar riu, 
Fmichaibhs a fiadhnuis De* 

XIX. 
OIc ata nan croidhe *n tamh, 
Ged thrìaìl iad mar fgàile breig, 
Pillridh iad 'ris air an ais/ - 
Mar philleas a mhuc ri clabar feim 
Agus Chantaicìbh SpìoradaìL 21 

XX. 

'S beannaicht' iad na daoine coir, 
A'leanas Criofd ìe dea' chèil; 
Ulmhaichear iad glan mar or, 
A'dhionnfuidh fuipeir mhic De. 

XXI. 
Suidhe iad fios air a bhord, 
Ithi' is oluidh iad deth ; 
Oir f'e fein maighiftir na feiile, 
'S biaidh iad a' fas aobhinn ait\ 

XXII. 
jO's aoibhinn duinne gur e Criofd, 
Achoifgeas air 'n iota thall; 
|^e pailteas bainne agus fìone, 
ftun airgead gun phris da chionn. 

XXIII. 
Ata fìnn mar choigreich am fallach cruaidh, 
'S ann duinn bu bhinne fuaim a bheus; 
Nan gnathaichemaid e air choir, 
trheibheamaid folas gach re. 

XXIV. 
ICuireamaid an trufgan fo dhinn, 
l'S cuìreamaid trufgan glan naait; 

"S.gheibh fmn oidhreachd bhuan air neamh, 

knn an cùirt o Dhia nan gràs. 
XXV. 

? ar am bheil Criofd air a laimh dheis, 

A.'reiteach ar cuis gach la ; 

S gheibh fìnn tearman uaith is dion, 

\nn na thigh fein faor gu brath. 


I 22 Coimh'Chruìnneachadh haoìdhs 

XXVI. 
'N uair thig Criofd oirn' a flath, 
Maille ri miltibh aingeal treun; 
Duifgear na mairbh as gach uaigh,. 
'S thig na fluaigh a lath'r gu leir. 

XXVII. 
Le neart ard an t fholuis ghil, 
Thig eifean an fm nan ceann ; 
5 S ge do flionmhor ann na floigh, 
Bheir gach neàch dhiu cuntas ann. 

XXVIIL 
'S aithne dh'afan co iad fin, 
'Thainig gu h uaigneach gu bhord; 
'S iadfan chuir trùfgàn bainfe fuas, 
Duifgear iad a h uaigh chum gloir. 

XXIX. 
Ach's mor nachdochuimhnichriamh a' bhas 
No'n tàir a dh'fhuiling e fhios; 
An.diaidh ar ceannach co daor, 
Cho do mheas iad faothair Chrìofd. 

XXX. 
Daoine beairteach, Ydaoine baoth, 
Nach do fhao'raich riamh gu bhord ; 
Cho do ghabh iad tlachd d'a chuirm, 
On' th'ace fein ìon do'n fheoil. 

XXXI. 
'S lionmhor iadfan tha teachd ann, 
Mionnanach, breugach, lan go; 
Ach thig an la ann tear'bar iad, 
Gu turfach chuxn tigh a bhroin. 


» 
Agus C ìbh SpioradaiL 23 

XXXII. 
Mar dean iompachadh gu grad, - 
Le aithreachas fallain buan; 
Is maitheanas iarruidh gach rè, 
A' leith mhic De a bhuidhinn buaidh. 

XXXIII. 
Biaidh Criofd air thus a mhuiriiir fein, 
A'dol a fteach chum aros riogh; 
\'S cho d' intrin riamh ann croidhe neach, 
$0 bheii do mhaife 's ann riogh'chd. 
I; XXXIV. 

•||iche .cho.-bhi ann gu brath, 

fh ur-ghairdeachas is ceol; 
n an cuirtibh àluin, àrd, 
dealraich iad gii mor no'n t or. 
XXXV. 
) gradhaicheamaid uile Dia, 
'ìThair gach ni th'air neamh 's air lar; 
jlum 'fgu glaodhadh e faidheoidh, 
\\ Seilbhichibh mo riogh'chd gu bràth." 

XXXVI. 
iabhar gach creidmhich a fleach, 
laibh fgeudaicht' le mais is gìoir ; 
5 gach neach bha fean liath le h aois, 
ìiaidh. e'n fin gu h aoibheach og. 
XXXVII. 

I'Iarfin leanamaid air Criofd, 
Hr 's caraid fith-fhaimh ri'r beo ; 
•iaidh e leinn roi' dhubhar bàis, 
ibheir e fmn chum flainte mhor. 


24 Coìmh-chrulnneachadh Laoidhe ■ 

XXXVIII. 
Ge d' theid ar cuirp ann fan uir, 
On' fe 's duthchas dhuinn gu leir; 
Theid ar'n anama' dh'iònnfuicìh Chriofd, 
'S biaidh ro' phrifeil aige fein. 

XXXIX. 

Daoin' tha'n inbh, 's ann onoir mhor, 
Biaidh 'n dochas a'n coir gun taing ; 
Ach ged' gheill dhoibh fearann, is fonn, 
Cho'n f huafgail e bonn doibh thall. 

XL. / , : : 
*S e'n duine glic ann fuilean daoin', 
'M fear a chuireas an faoghal cruinn ; 
Ach cia faibhir raibh ac' òr, 
Cho ghabhar uath' bonn de' nunn. 

XLI. 

'S e Dia a fgeudaich na neamhaidh, 
'N domhan uile 's na bheil ann; 
'S leis fein an faoghal mu'n iath' grian, 
Gu ma beannucht' e d'a ohionn. L A O I D H III. 

I. 

RE h am dhomh dufgadh am fhuain, 
Mhofgail m' intinn fein fuas le ceol ; 
Air leom gu faca mi cùirt, 
Is folus is luchairt mhor : Agus. Cìmniaiclbh SpicradaiL 25 

. tnuis fhoileir nihic De, 

ìviia h aingle le cheil arm gioir, 

iailie ris an Ard- 

ir a maireanach fiflj ìi cèdt 

II. 
i mor inleachdan De, 
nn '$ gacjb creatair a chnithaich e'n tùs; 
e'ag e'n talamh mar ftè dhoibh, 
kna fpeuràn an aird mar chuirt: 
■ e fgeudàich am fonn, 
e toradh ga trom, 's gu dìu, 
fc bheathaiche gach rreud, 
for a dh' ordaich e fein o thùs. . 

III. 
fes a dh'eiris a ghrìan, 
n mhadain chiuin cheitein mhai^h: 
! thig famhra' na dheidh, 
e toradh, ie teas, 's le bla's ; 
■e chuireas fo'mhara ga bhua'n, 
. thrufadh a fu'as a pn 
>ann nalaimh fan tha'n (riùir, 
lun d'thig geamhra' no dulluchd <w*a 

IV. 
iridh gealach fan oidhch, 
I fiadhnais 's na co'dach leis; 
:ho mhair i ach mios, 
mair thig i gu h ur a fte'àch; 
•£ finn na reulan mun cuairt, 
|ad mar ieagan le fnuadh ro ghlan, 
ilgeil frithleannan diu, 

tnar chriftaì thig ur amach. 
C 
a6 * Coimh'tbrùinneachadb Laoidhe 

■ V. ■ 
Shilich beathaichean alt leis, 
Is fìath-bheathaich nam beantaidh inorj 
'S gach earr.iheid air fgiath, 
Dh' f hag eafan dea' riaghailt dhoibh j_ 
Ghabhail curam da'n àl, 
'S da'n togail a càs na h oig, 
Gus an dean iad dhoibh fein, 
Dhol a thrufadh am beidh fan loin. 

VI. 
Rinn e'n duine aris, 
Le dea' ghniomhe a lamhan fein; 
Na oighre 's na Riogh, 
Air gach aon ni tha'n tamh fui'nghrein^ 
} S ann do dhuflach, Ydo fmal, 
A rinneadh a chnamh'n is f heith'n, 
Shèid e anail na fhròin, 
'S dhuifg e anam fuas beo na chre. 

VII. 
Stigh ann garradh nan feud, 
'N fm chuireadh e fein, 'fa bhean, 
} S dh'ith iad ubhal ie fant, 
jft chinn air a chraiin an ro'n cron; 
Sgaoil an fgeudacha' nuadh, 
'N roibh iomadai' buaidh, is mais, 
'S ghabh iad nàire, % iad ruifgt, 
Is theich iad an cuil gu grad. 
VIII. - 
'Ntra' mhothaich e Dia, 
Lion eagal is ua'bhas e; 
'N uair a thaihig guth uaith, 
u Cionnas thuit u co luath a'd thraih'* ::: mi Agus ChaniaitibbSpSoradai/. 27 

A bhean fo thug u dhomh fein, 

Dh' f hag i mife fui' chicnt , a bhais, 

Le rag mheairìeach nan car, 

Leis nach b' f heairde neach glan gu brath." 

IX. 

Jiochd Chàin thainig uaith, 

Hochd malaichte cruaicih a mhic; 

ha do phill iad ri Dia, 

rus am b'eiginh an faoghal a fgrios ; 

'huir e mach an tuil mhor, 

> chuaidh am bathadh fui' air fad, 

rch Noah, 'fa chlann, 

Igach creatair fan Airc bha leis. 

X. 

feainig Abrabam aris, 

1 Noah, 's thugh buaidh air chach; 

eann nan creidmhich gu ieir, 

.nn an aros De an tàmh ; 

le be leanas a cheum, 

nn an achlais Mhic De, gheibh bla's, 

iorm'chidh na deoir o a fhuil, 

\ bidh e feinn da ceol ur gu brath. 

XI. . ' 

u mhac da Ifaac nam buadh, 
gus Jacob bha cruaidh fa chath, 
'chomhnaich fan Eipht', 
ig jofeph bha treun a Mhac, 
lijah is Maois, 

na bha riamh ann do naoimh air fad, 
àd' bu mhaith iad 's ann ruaig, 
Criofd a thug buaidh amach, 
C % i 8 Coìfàh'àoriimnettchndh Laoidbe 

-'■XIL' r - i '• 
Thug e buaidfo le dea ? ehelr, 
Ge'd' bha e ga fho^ra'dlv'geur; 
'S iohnad baìcbdach Is daìl, • 
Fhuair am fradharc *s,Ui'th 'm ball ri m feufl 
Fhir a bheannachaidh rnlioir, 
O'm fuighte.gaeh coir am feiit! 
S a n" a g n I ac a d h ìe f o i i I u 
'N lamhan do nuimhde treun. 
XIJL - 

foi 
'i 


Pog Judas do ■Chnòfd, .. . 

Bi phog Ìhearbh nach bu rnhilis uaith^ 

Si chuir eafan ann fàs^ 
' Ann lamhàn nan ludhach cruaidh ; 

Cha b'ann dhafan a b* f hearr, 

Ge d' bhrath e an Sìanai f hear f^fài, 

Tha e 'n ifrìonri fhios, 

Meafg aibhearfoir gu fiorruidh buan* 
XIV. 

Chuiriad Jofagu bàs, 

'S mar thair chuir da mheairleach Iei's-j 

'S parr iad e' n fin ri crann, 

'S fhuil chraobhach ga fafgadh as; 

Chuaidh adhlac fan uaigh, 

Thug an gàifgeach grad bhuaidh, 's chc 
' >S do cheart aindeoin na graifg, fh; 

Bidh an faoghal gu brath fui' fmachd. 
XV. 

'S aithne dhafan gu leir, I 

Luchd 'deilbh agus deanaidh an ùilc; 

'S iadfan ìuigheas mar bhruid, 

3 S a .dhuifgeàs gun iomra' air, jfgus Chantaicìbh Spioradmt* 29 

5 luchd ailis nam breug 3 
3 gan cur uathe fein am fad; 
5idh am pianfan fìorbhuan, 
lar iompaich gu luath o*n ftaicL 

XVI. 
Jed thigeadh faidhean anuas, 
,e nuadhachd gus an t fluagh an tra's ; 
> gann a chreidimh iad uath ? 
Jach uile ni buadhach gu h ard, 
Lch ge be leanas air Chriofd, 
>roibh gu firinneach, dilis da; 
aidheoidh chi e le fhuil, 
to f heothas na cuirt, y s mar tha- 

f XVII. 

,uighidh na creidmhich le fith, 

5 iad gan liubhairt aig ftol a' chasj 

rheid iad chodal gu leir, 

^nn an achlais Dhe nam feart; 

$idh na h aingle mun cuairt, 

Aàr gheard nach leig buaireadh a'fteach; 

is leith fulangais an Uain, 

^gh mo pheacaidh mun caochail mi fea«k> L A O I I> H IV. 

% 

JJ A mhadam ri h am duftadh dhaxnh^ 
^ Bu fhuntach mi le ciall, ¥ smuainteacha' air aros, 
s mor bhaideil ard ar Dia j 
C3 
. 30 Coìmh-chminneachadh Laoldhe 

Far am b' eibhirin uile dhuiiin,. 
Le cheile ann bhi triall, * ■ 
A' feinn ciuìl gu folafach, 
Toirt cliuis'gloir do Dhia. 
II. 

*S ann an fin a b' eibhmn dhuinn, 
Bhi 'g eiridh leis an Triath, 
Seach lubadh leis an t-fagghàl fo, 
'S e caochlaideach mar fhian; 
Ge b* fhada beo Methufelah, 
B' fheudar dhafan trial'l, 
'S cha chum buar no ftoras, 
Aon neach beodo'n rugadh riamh* 

III. 

*S iomad gaifgeach treun-mhaifeach, 
Tha ruigh ]e mheamnadh fein, 
Gun fmuainteacha' gu la a chrioch^ 
Gun d* thig am bas na bheul; 
Ged bu laidir Samfon, 
Gu-n' leithid bhi riamh fui'n ghrein, 
Do'n bhas a rinn e umhlachadh, 
3s fiubhhidh finn gu leir. 

IV. 

. Goliah-gath an dragon fìn,, 

*■• Bu treun eafan, 's bu mhor, 

E bagairt air elainn lfrael, 

Ga'n . cu m ai 1 fio s Le boft ; 
Ach an fpilg bheag bh'aig Daibhidfr^ 
Leiaimh an De 'ta beo, 
-Bhuail e ftid fan^aodan air ? 
uk an'Iaech gun dec^ * Agvs Chanfatcthh SpìàradaiL 3! • 

v, 
di t iompair bfta alr Babilon, 
\ji laidir ga chur fuas, 
§> dh' iomhaidh bhreige gheill eafan^ 
f threig e Dia nan iluagh ; 
tuair iad ordadh pilìidh^ 
g&ch a dh ain-deoin bhiodh e juas," 
iainig crith le cabhaig orra, 
iHhuit am baile nuas. 

VI. 
iii cual u mu-chlainn Ifrael, 
tuair bha iad fhiosfann Eipht% 
fem feuchain, is gan sàruch', 
t Riogh Pharaoh le mor phein ; 
Kg Maois a' lleach don f haflach iad, 
fc' n f hairge ruaigh gu leir, 
.ch cha V eafan rinn an tabhachd ud ? 
[|h inleachd laidir Dhe. 

vir. 

i.m baile fin Jerufalem, 
jir 'n do chuireadh feifteadh cruaidh 3 
! a aiteach leis na h Judheanaich, 
1 gu dubailt ga chur fuas ; 
huaidh cloidheamh'geur a dheas'cha'dhoibh-,. 
an dioghealtais o Dhia; 
tha i' nois no carnaibh, 
tar nach biòdh int' aiteach riamh, 

VIII. $ 
n geocach faibhir uafal fin, 
o rinn e uaill a ftor; 
n duine bochd fìn Lafarus, 
d' f huiling' riamh ga ciiotrj 32 Coimh-chfìiinnzachadh Laoidhe 

Ach 'n uair chaochail iad o'n t fhaoghals% 
Thugadh Lafarus gu gloir ; 
'S am fear beartach thaifgidh e, 
Am prioian truagh a bhroin. 

IX. 

Nach b'ejoban duine beannaichte, 

Le foighidinn 's le ciall? 

Chaill e ni 'fa dhaoine, » 

Lan chneadh, is chreuchd, ìs pian ; 

Ach a dh 5 ain deoin lion an Aibhearfoir^ 

Cha do threig e eidir Dia, 

Is thug e clann is fìoras dh'a 3 

Cho mor Ta bh'aige riamh, 

X. 

Thilg iad am Fàidh Daniel, 
An garadh cruaidh nan leo'n^ 
9 S cha roibh tuilidh dail aig% 
Ach iad dh' ith an fàth d'a fheoil^ 
Thug e fmachd a fios orr', 
Agus ftrioci.d iad dh'a gu mor'^ 
Ghabh na beiftin ua'bhas roi', 
'S thug Dia e uathe beo. 
XI. 

'Ntrà chunnaig Dia an faoghal fa 9 
Sìor fhas na 'dhbhar truais, 
'S nach creidìmh iad na fài'ean, 
'S ar.n a b fhearr leo teicheadh uath$ 
Ci "uir e aon Mhac jofa, 
Cfiurri f-otnchai' oirnn' anuas, 
Ach chuir droch -dhaoin gu bas e 7 
Le àilleas mor an t fluaigh. Agus Cbattiàuibh SpioradaiL ~ $Z 

XII. 
'uair thainig Jos' air, thalamh, 
loilnch leis an Cruinne-cè ; 
:h cha chreidimh a ghraifg ud e, 
pi an tòir gach la na ydheidh ; 
un chionta fam bi dhafan, ■ 
ìuaidh ehur ri trann ga chfcus', 
h' ua'bhafaich an fàoghals', ' 
[jjiair a chaochail Criofd Mac Dhe, 

XIII. 
§d fgaoil iad ' àri fhuil phriofail ud, 
Ifoed thio'laic iad an t Uan, 
Hain-deoin art droch inleachdan, 
m eirich e o'n ùai'gh; 
Kha e' ncis air ardachadh, 
Htonn gach uile fliluaigh; 
Beiarachd bbios ag eiridh leis, 
[ la thig e fein anuas. 

XIV. 
i uile faoi^'s na h oftail ud, 
Sh' fhag Criofd na dheidh, 
\te fcarmpnacha an.fhocail dhoibb, 
aor fea* gach riogh'chd ga leu'dh ; 
huaidh umpa lion an . glacaidh, 
i chuaidh 'n cur gu bas gu leir, 
xh dh' fhofgail iad an fuiìean, 
Jin an cuirtibh àluinn De. 

XV. 
idh feidh nam beantaidh, 's aonach orr\ 
> ann t (hamhradh thioram chruaidh, 
fc' direadh ris na gleantaichean, 
ì a ruigh air uifge fuar ; 34 Coimh-chruinneachadb Laoidìx 

Mar-fin tha anam an f hirein, 
'S iot air an geall air Dia; 
Gus an togar leis gu fabhailt e, 
Fui' dhubhar 's fui' sgàil a fgiath, 

XVI. 
'S nearachd iad a thogar leis, 
No dh' eideas e fuidh dhion, 
Is a ni dhe' roghain, 
Is a leanas e gu chricch ; 
Theid ainmeana na muintir fìn, 
A f^riobha 'n leabhar Chriofd, 
Is glao'ar iad chum ilainte, 
Ge do fgriofar cach uaith' fiosJ 

XVII. 

An neach ga miann an faogal so, 

'S a chorp bhi daonan lan; 

Saothair air fon anama, 

'S ann is anabhar gun chion-fàthj 

Ach 'nuair thig la a bhreitha'nais, 

Theid eafan feach a lamh, 

'S a choich cho 'n f haicear fgriobht , e 

Ann an leabhar Chriofd le cach. 

: xvii r. 

Daoine truaghe, diamhain, 

Le miann a bhreid, 's a bhreug, 

Is iomad fpiorad trailoil, 

Mar tha dh' fhailinn asar deidh; 

Ged fhaoil u reir an 'g raitinis, 

Gur iad is fearr fuidh'n ghrein, 

Ach a' dol roi' ghleann a bhais dhoibh, 

Cho bhi leo sar Mhac De, Jgus Chaniaicibh Spìoradail. 35 

XIX. 

ìuaintichibh air an Aibhearfoir, 
*à' tha e air flabhruidh chruaidh, 
ìbheil aig comas alsuidh, 
cead teandaidh, V dol mun cuairt; 
:h nuair thig la a chuntais, 
ufar e, fa fhluagh, 
glaifear fios am priofan iad, 
gu fiorruidh cho d' thig uaith? LAO..IDH V. 

# 1. 
JTOCYL air mhadainn, 's mi 'g eiridh, 
'1 La fèil chum feitl Chriofd, 
10I a dh' fhaicfin nan ceudan, 
^h'n a fleach chum a theubaill; 
gach neach nach bi na eideadh, 
gun ur-ghleas air an croidh; 
ig an la theid am fogradh, 
li' do bhordfa fad fhios. 

II. - 
og a thainìg e'n tùs oirnn', 
e dh ulmhaich dhuinn coir ; 
uir e eideadh a chinneadh dhaonn air, 
g a mhead fa thug e ghaol duinn; 

tra' bha finn uile fuidh dhaorfa, 
ann leis a fhaoradh finn beo; 

's e dh' fhuiling a chruadail, 
|$ an d' f huafgail ar coir, ; 36 Colmh'chrulnneachadh Laoìdhe 

III. 
'S mor an fgeula rUnfeadh, 
Mar thainig Criofd ann fan fheoil; 
Ann fìaid iriofal, iofal, 
Aon Mhac an Ard-riogh fin; 
Thug e fhuil fuas. mar iobairt, 
\S chuaidh a thiolac gun deo; 
Ach dh' eirich gaifgeach nam buadh, 
Is thae fliuas 'nois ann gloir. 

IV. 
Fuidh fmachdfan tha'n faoghal, 
'S ann d'a dh' adhras na fiuaigh; 
Na chuirt ghreadhnaich fi gle-gheal, 
Ge b'e leanas a cheumfan, 
Ri caflach an t fleibhe, 
Gu aros De' s gu theach mor; 
Theid an croidheachan a ghleufadh, 
Le cheil ann (heinn ceoii. 

V. 
'S e caraid nam firein, 
'S ann leis a dh'eiris na fluaigh; 
Ach tha ghairdein ro' laidir, 
Re luchd muirt, agus meairle; 
'S mar an iompaich iad trathail, 
Grad fmalar iad-uaith, 
Leis a chiofnaicheadh an t Aibhearfoir, 
Ann am priofan teann cruaidh. 

VI. 
Tha mhuineaìsan an fàs, 
Ann flabhruidh Jaidir 's ann eeup teani 
Ach tha' aire gu leir, 
Air mac an duine chum reubaidh ; Agns Chantaìcìbh Spioradail. 

h' fheach an urainn e theumadh, 
u chur fein fios ann càll; 
! Fairibh gu dileas, 
Cumadh ftri ris gun taing. 

VII. 
! Fairibh an geard fo, 
|iol roi 'n fhaflach bheag ghearr; 
.ch leannan peacaidh tha'n deidh oirbh, 
)dh gu minig gan cèufadh; 
ieanadh uile 'n fior threigfìn, 
in lean iad fein ruibh gu bas ; 
| mu 'm fuigh an leoghan beucach, 
jih greim fuidh a fmàig, 

VIIL 
ji an leoghan ud uathmhor, 
jDÌtheach gruamach a fhùil ; 
ii thae milis ro' bhoidheach, 
ì.uchd mifg, agus poite; 
|. luchd 'uilc agus oVbheairr, 
\*s barant dochais d' an cùl ; 
Jga mealladh gu h uaigneach, 
j am fuadaich e'n criu. 

IX. 

ìn an latha na mordhachd, 
Dhia chomhdaichear cliu; 
air bhios na creidmhich ag eiridh, 
nar mhaife na Peacaig; 
ill ro reamhar re, 
mar reull ghlan gun finur; 
i ghair air an eudan, 
ir gie-ghlan an fùil. 
B 38 Coìmh-chruinnèachadh Laoldhe 

X. 
Na leanbain bheag, 's a chlann og fo, 
Gheibh uainn ordadh gu bas ; 
Biaidh an iomraic lan àbhachd, 
Mar pill peacaidh am parant; 
Theid an anamaibh le'r Slanai'-f hear, 
Mar choluman geal ban; 
Ghabhas iteaeh gu h ea-trom, 
'S fui' bhlà's a ^gt* ni iad tamh. 

xr. 

'N fin ni'dcomhnuidh gu fabhailt, 
Ann am palluin leCriofd; 
Ann am flath, folach, aoibhneach 5 
lad a' gluafad na dheidh-fan; 
'S iad uil' air an ur eideadh, 
Le rogha ceill, 's le mor fhith ; 
Cho'n aithnichear lobragan deirc ann* 
Seach ailleagan Riogh 

XII. 
Na bothain chriath tha mar cheids' oirn 
Theid gun f heum ann fan uaigh ; 
Ann an codal mor, conard, 
Gabhaidh iadfan ann comhnuidh:; 
Gus an d'tbig an ath-ordadh, 
'S an duifgear iad fuas ; 
Thig an anamaibh nan co'ail, 
Is nithear pofadh gu luath. 

XIII. 
'Nuair a fheinnear an trompaid, 
Na maìrbh dui'gidh o'n uaigh; 
Np. thuit ann glacaibh, 's ann carmiibhl 
Ai:n meadhan cuahv 's ara beantaibh jfgus Chaniaìdbh SpioradaiL 39 

Tùg iad ufl* ann a lathair, 

ìbig ann Adhamh, 's na thainig uaith; 

5 gahhaidh Jofa dhiu cuntas, 

Je do 's du'ail na fluaigh. 

XIV. 
5 garbh a chrith thig air an t faoghal, 
fcJuair aghlaodhar a' chuirt; 
>idh na beanntaidh, 's na fleibhtidh, 
iruthadh 'nuas, martheine ceire; 
s bidh an cuan a' fior bheucaich, 
b lafair theine 's na fmuid ; 
S e fin bheir<in t uath-bhas, 
• 3o neach nach d' ghluais ann dea' chliu. 
XV. 

Thig Ciiofd ann ar coinneadh, 
^e lan fholus is dea' rùn; 
Bidh a nahùyitir-fan aoibhinn, 
Se gam faifteachadh le cheile; 
^g taruing fuas air a dheas-laimh, 
Se gan eideadh ann culaidh bhain; 
Vlar fhneachd og air an doire, 
Bidh iad foilleir a meafg chàich. 

XVI. 
'N uair a nithear leis tearbadh, 
Dubhaidh, 's deargaichidh cach; 
[ad a' cuimhneach an gorraich, 
'N gaol a thug do'n fpiorad fheolmhor;. 
Gu b' e 'n faoghal bu doch' ìeo, 
'S nach b' e eolas air Dia tra'; 
Sgriofar fios iad chum teine mhilteach, 
'S an anam 'nios cho d' thig gu bratL 

D 2 40 Colmh-chruìnneachadh Laoidhe 

XVII. 
'N tra' theid gach cuis mar is coir, 
J Sa chuirear feol air gach treud; 
Theid cuideachd Chriofd ann an ordadh, 
Steach air geata na trocair; 
Ach triaiaidh cach gu du-bhroriach, 
Da'n aite comhnuidh truagh Fein ; 
Marfin criochnaichear gach ni, 
Is glacdhar fiochaint na dheidh. L A O I D H VI. 

I. 

. A IR dhamh bhi fiubhal na friothe, 
•* -*■ Aim am dhibreachan borb; 
A' triall tuifleach toì *n f haflacfos', 
A dh' fhas anrach, ro dhcrch ; 
Chinn an rathad ro chaol leom, 
'S e tachairt daonnan rium doirbh ; 
Ach dh' fhofgail' Criofda mo fhuilean, 
'S thtig e 'n ti ù3 dhamh gu foìbh. 

II. 

Tha am peacadh, 's an facghal, 
Gar cumail daonnan ro dhaìì; 
'Se gar mealladh le durachd, 
Chum ar dublachadh ann; 
Ach ge b' e philleas le cruadail, 
Bheir ebuaidh air gun taing; 
Gheibh e co'nadh o Chriofda., 
Agus fitli: mhor na am. Agus Chantaìcìbh SpioradaiL Afe 

III. 
3e boidheach tighin an t faoghail, 
S tric e caochladh,. 's doìl u ainn; 
|ch 's ann tha 'n t aighear, 's an t àbhachd r 
iir an taobh thall don uaigh; 
Bx am bheil ar 'n ard Riogh-ne, 
igus Criofd a thug buaigh ; 
^o'choman milis le cheil ac, 
S ann dhuinn a b' eibhinn bhi fhuas. 

IV. 
3'e fud an fgeul eibhinn, 
jfci 'g eiridh leo muas ; 
!>each bhi ruigh teis an t maogha!s% 
Tha gu caochladhach cruaigh; 
in neach a gheibh lamh air,, 
S annis aill leis gur buan; 
\.ch O! Amadain ghoraich, 
^ha 'n eil do lon de' ach cuairt.. 

V. 
Jrje b'e leanas air Criofda^ 
)s gach ni tha fui'n ghrein;; 
i' doll roi' dhu'ar a bhais, 
^ho bhi fgàth air roi'n eug; 
Thig na h ainglibh le gradh dha, 
!jin culaidh bhain, 's ann dea' eideadh) 
Lnn na cho'ail le fiothchaint, 
5 theid anam priosail leo fein. 

VI. 
ìTieid e'n fin chum an t foluis, 
Meafg a chomuin tha'ig Dia ; 
Tia gach neach ann a' dealradh 5 
V as aille no ghrian ; 

D 3 42 Coìmh-chruìnneachadh Laoidhe 

Ach thug Criofd uile bar orr', 
'S e gan gradhuch le ciall ; 
Chon' urr amharc fuil fheola, 
Air a' mhor'actid le fgiamh. 

VII. 
Ge b'e fheafas le cruadair, 
'N aghaidh buaraidh, 's droch gniomhj 
'S a bhios. inntin daonan, 
Air an taobh a tha Dia; 
'N uair a ghlaodhar chum cuirt e, 
Chi a fhuil gach uile mhiann; 
Their Criofd gu h ionmhuinn, l'e gradh dh ' 
" B'e fo mo bhràthairfe riamh." 

' VIII. 
Cho'n eil 's ann duin' ach an fgàil, 
'N uair dh' fhagas anam e fuas; 
? N fin grad-thuitidh an ceidfe, 
? Si 's ceiie dha 'n uaigh ; • 

Theid na thofd chum an dù'chais, 
'S theid na fmuraich, 's na luath j 
Ach *n uair thig latha chuntais^ 
'S ur a dhuifgeas e fuas.. 

IX. 

S e air- thus chuir am bas fo y 
Riamh mar thair as ar deidh; 
Gu d' thainig a meairleach, 
Char e Adhamh agus Eubh* 
An tra' bha e fui* chradh, 
Guft d'rinn Dia iad dha fein \ 
Ach tha' nois ann na chrubaiìy 
5N ifrionn turfacb fui' phein. • tca 
\ì 


■fc 
fio; m Agus Chantaicibh Spioradail. 43 

X. 

'N" uair a chunaig Dia gaojach, 
N cinneadh daonn' gu bi càilt; 
l)healbh e inleachd an t folais, 
dac na h oigh Muir' air bàll ; 
}hum 's gu biaidhmid faoirte, 
ìha fmn daor dba fan am ; 
5u ro-lionmhor a naimhdean, 
3 cha roibh chairdean ach gann. 

XI. 
foa ghift ud 'n achlais Dhe fhiodhruidh, 
ifcf tus a laithean gu h og ; 
•*e d' chuir fe e fhaoradh, 
ìhinneadh daonn' ann fanfhecil; 
llhuaidh a ghlacadh gu peineil, 
m geur leanmhuinn, ìs toir; 
kch d' fhuafgail eifean le iobairt, 
1)0 na miltin bhi beò. 

XII. 
ìhum na croife chuaidh ghiulan, 
ì a fparradh ri crann ; 
Uhuaidh-cupan fearbh thoirt ri ol da 5 
$ crogan fgithich mu cheann ; 
'hrithich an talamh, 's na fpeuran, 
Ihuaidh feirg Dhe os an ceann ; 
d ghlaodh Uan na fiothmaimh 's na ,1 
1 Do thoilfe Dhe gu raibh ann." 

XIII. , 

luimhnichmid.uìle, 
iheadfa dh' f huiling duinn Criofd^ 
Vnn fa bhas ghabh e cuairt, 
> as an uaigh thainig ris ; 


44 Coìmh-chruinneachadb Laoidhe 

Le fhuil phriofail nam buagh^ 
Leis an d' f huafgail e fmn ; 
Leis a fmachdaichd na leoghain, 
'S na bha 'n tòir air gach ìinn. 

XIV. 
Ge do rinn e ar faoradh, 
No faoil gun gabh e ri traill ; 
Bha ri mionnan, 's ri breugan, 
Is ri ea-coir gach la ;. 
Ruigh le miannaibh an t faoghail 
'S a cur Dia daonnan air dail; 
Tuitidh eifean mar chrionaìch, 
'$ cho d theid le Criofda gu brath. 

XV. 
Faic an rathad is caoile, 
Imich daonnan air, 'sgluais; 
'S bi gu furachair, gleufta, 
Nach fgrios do cheum uait ; 
'S a dhain-deoin lionan droch dhaoine, 
'S buaireadh an t faoghail mun-cuairt; 
Leàn thus' an ceum direach, 
? S glacaidh Criofd do lamh uait. 

XVI. 

^h fe 'n rathad is lèath , -ne, 
rni ghabhaii an trà's; 
iurtì 's gun trufainn an faoghal, 
a dh' fhaodas dhe'm laimh; 
aa gach uafal, is iofal, 
I tòir, 's ann ti air gach la ; 
.s com nach bithinnfe 'n deidh air 3 
Chum 's gun eighte mi ard*" Agus Chaniaìcìbh Spioradail. 45 

XVII. 
e fin fath na cuiriomachair, 
r uair a thilgear u 'n fàs ; 
uthad earail thug Criofd ort, 
gun do dhibir u iad ; 
dh do chogais gu d' dhiteadh, 
ìn do dhuilt u ri ilainte ; 
tra' chi u ionad na do'ruinn, 
11 dol chomhnuidh gu brath int. 

XVIII. 
ìidhidhmid uile gu dileas, 
|à fgrios ifrionn gu leir; 
jria f 'e an t ard bhuachail, 
tn bhi ann ach aon treud ; 
ìum 's gu biodhmid uil' eibhinn 3 
.n an armailt na neamhaidh; 
1 fiorruidh le folas, 
|irt gloir do Mhac Dhe. L A O I D H VIL 

1. 

Iomad faidh fona, 

'S fear beannuicht' bha'n riamh ; 
1 leubhadh an fhocail, 
1 teachdair o Dhia; 
1 cho do phill iad an cinneadh, 
va' ruigh le'n droch mhiann; 
s 'n do cheannuicheadh leo iobairt, 
Criofda Mac Dhia. ! 46 Coìmh'Chridnneachadh Laeidhe 

II. 
'S og a thainig na leanabh, 
Chuaidh tòir air, is deidh ; 
Chuaidh a mhathair na deanadh, 
Gu fhalach do'n Eipht'; 
Loifg Herod gach leanabh, 
Dh' fheuch an cofgairt Mac De; 
'S do cheart ain-deoin na graifge, 
Rinn e 'm fagaii gu leir. 

III. 
Bha na h Judhaich an toir air, 
'S e maifeach, mor, le dea' cheill; 
Chuir foill Judas e'n fas, 
Ann nan lamhaibh 's nan lion ; 
Ard leigh mor na cruinne, 
'S ceann eaglais gach riogh'chd ; 
Chuaidh gu reilic a bhais leo, 
*S cruaidh an lagh dh' fhag e fhios. 

IV. 
'S garbh a chreathnuich an talamh, 
Chuaidh dallamh mun ghrein ; 
5 N deidh a fparradh ri nimh^ehrann, 
Le bir-thairngean geur; 
Bha fhuil chraobhach a' fileadh, 
As na lotaibh le mead ; 
Ach bha eifean lan-toiiicht% 
Nam biodhmaide da reir. 

V. 
O! leanadh le cruadail, 
Am fear thug buaidh air a bhas ; 
' 'S a dh' eirich gun fmuairein, 
O'n uaigh an treas laj 


Agus Chantaicibh SphradaU. 47 

«a dh' f hofgail na dòrfan, 
f air na geataibh is aird ; 
Ns be leanas a chèumfan, 
idh f e eibhinn gu brath. 

VI. 

flor eibhinnri innfeadh, 
f fgeul cinteach fe mor; 
11 d' thainig oirn' Criofd, 
nn ftaid iofail 's ann fheoil; 
1 foils' gus na fireain, 
hum an anam bhi beo ; 
■ gan trufadh le cheile, 
tlathair Dhe, 's gu theach mor. 
VIL 

\ uair thig e' ris, le lan fholus, 
innidh dalladh air cach ; 
A ag cuimhneach' an gorraich, 
(fech b'e eolas air tràth ; 
ho'n amhairc iad na aodann, 
ho'n fhaod iad le nàir'; 
lir b' annfa leo 'n faoghal, 
> bha eifean daonnan air dail. 

VIII. 
Ln fin gabhaid h'e cuntas, 
^ tra' dhuifgear na fluaigh; 
3 theid leabhar na cuimlme, 
)hoibh fhofgladh afuas ; 
lidh gach neach dhiu ga leu' adh ann, 
5 iad ag eughach gu cruaidh ; 
\n cron fgriobht' ann nan aodann, 
3 iad fìor chaochladh droch fhnuagh. . 48 Coìmh-chruinneachadh Laoidhe 

IX. 
'S ge do roibh air fiothchaimh, 
Meafg fhior mhuintir fein; 
Bidh fearg air ri cach, 
Is theid an tearbadh gu leir ; 
Theid an fgriofadh a fios uaith, 
Chum teine mhilteach, nach treig; 
Gan leadairt, 's gan cràdh, 
Leis a chnuidh nach bafuich am feaft. 

X. 
Cho d' thig eifean an t amadan, 
Dha 'mfagufg no'n dlu's; 
Le mhifg, is le mhionnan, 
5 S nach b' f hearr e no bruid ; 
Mar d' iompuich mun d' eug e, 
Le treimhdhir 's le caoidh ; 
Cho fealbhuich e flainte, 
Gu brath ann na chuirt. 

XI. 
Luchd meallaidh, 's cul-chainidh, 
Le'm bu mheannach mar bheus ; 
Nach d' fhiar riamh do fhlaitheas, 
Ann rathad Mhic De; 
Theid frian riu gu h inich, 
'S theid an iomain gu leir; 
'N tra' ghabhar dhiu cuntas. 
Theid an fgiurfadh chum peiu 

XII. 
Ach O! pilleadh o'r peacaidh, 
Agus glacadh a choir; 
Is leanaibh an Caiptin, 
Thug buaidh air ni mor; Agus Cbantaicibb SpioradaiL 49 

1 geilleadh do dh' iomhaidh, 

no (11100^^^' ni 's mo; 

:h leanadh air Criofd, 

r 's craobh miothchaimh e'n gloir. 

XIII. 
: d' gheibhin fein deife, 

fhide, 's do fhrol ; 
r a geiltreadh gu finealt, 

laftuichin oir; 

oghal fad, agus riogh'chdan, 
£us Itriochdadh gach floigh ; 
mor a b' f hearr leom bhi 'g eiridh, 
tCriofd, is dea' chòir. 

XIV. 
1 fm an fgeul eibhinn, 
i 'g eiridh le Criofd ; 
.n an cuirt fhoileir f hlaitheas, 
F.a nìairthean an t fith ; 
.n deifeachan àluin, 
flainte gun chrioch 
ghloir gu gloir eibhinn, 
cheil ann gu fior. L A O I D H VIII; 

1. 

"^H A fmuairein mor air m' inntin, 
A' cuimhneach gach ni mar tha; 
f tha clanna daoine, 
fhaoin mu obair nan gràs; 
E 50 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 

Ge mor leis na Righridh, 
An riomhadh, 's an flor gach la, 
Fuidh chis tha iad do Chriofda, 
'S gu cinteach cho d' theid o'n bhàs. 

II. 

'N cual u riamh am blar fin, 

No namhaid a' cur cath cruaidh; 

Nach faigte duine beo ann, 

Ge f heo's gan reachadh an ruaig : 

Ach tha lamh Mhic De, 

Tigh'n le gheur chloidheamh, oirn' anua 

5 Bualadh ann 's gach aite, 

*S gu brath cho d' theid aon neach uaith 

III. 
'S e Dia a rinn an faoghal, 
Na daoine uile, 's na fluaigh ; 
Ach o na pheacaich Adhamh, 
Tha 'm bas dhuinn' mar leannan buan y 
Tha finn fein ga dhubladh, 
'S cho duraichd fmn togail' uaith; 
Gus an gabh finn comhnuidh, 
Le crdadh-fan greis fan uaigh. 

IV. 
An neach is aill tha 's t faoghal, 
Le caol mhala, 's i gun ghruaim ; 
Sui^l mhaifeach na aodan, 
'S mar chaoran tha a dha ghruaidh: 
Ge d' roibh chneas mar f haoghluin, 
Roibh daonnan a' fnamh achuain; 
Gìaifir ann fan uir e, 
'S ri h ùin theid na dhus, 's na luath. de: 

c 

.: 

Dlas 

irat Rl 

mii 

b'i 

at 

k 

i. Agus Chantaìcibh SpioradaiL 51 

V. 
teid an tuigfeach, 's an t umaidh, 
n fmuraich air fea' a cheil; 
:h 'n uair thig la a chuntais, 
ìifgear gach neach air leth : 
ì/T roibh iad air feargadh, 
.n camhlach, marni gun fheum; 
xoin is caoil nan ceann-fan, 
r chall cho'n fhan fhios nan deidh. 

VI. 
dfgidh 'm fìrean coir, 
m dea' dhochas mar chuaidh e fios; 
ig anam na cho'ail. 
um comhnuidh don cheidfe ris; 
I ball nithear leo pofadh, 
folas mar fin gu fior; 
fceid e fuas gu aireamh, 
t brath ameafg muintir Chriofd. 

VII. , '. 

(h 'm peacach, doirbh do dhufgaidh, 
r luhdaire fnios fan uaigh; 
:ig an t arram bronach, 
cho'ail le fgeula truagh ; 
Ih cath cruaidh, is comhrag, 
im fograr e fios don truaìll, 
rhoill thufa dhamh priofan, 
S gu fiorruidh bidh e dhuit buan." 

VIII. 

Ih e fui' lan eiflein, 
uair theid e ri nochdadh fuas ; 
ol thoirt feachad cuntas, 
aa dhublaich eiomad uair; 

E 2 52 Coimh-chruìnneachadh Laoidhe 

Liubhrar e do'n Aibhearfoir, 
'S e prionnfa nan daoine truagh ; 
Gu phianadh, 's gu leonadh, 
y S e beo eidear teas is fuachd. 

ìà. 

'S rnor tha fea' an fhaflaich, 

'S beag aird tha ac air lagh Chriofdj 

Ge d' thug Dia anam faor dhoibh, 

Chum f haotainn air ais aris ; 

Their iad gu bheil 'gaol da, 

Ach an faoghal f'e 's pailt nan croidh; 

'S annfa ìeo an gorraich, 

No feol bhi ac air an crioch. 

X. 
'N uair thig Criofda gaolach, 
Le grea'nachas 'meafg an t floigh; 
Faraididh e, " Co thaobh mi, 
" Do'n fhaor mife le'm fhuil mhor;" 
Bidh cabhag chruaidh air daoine, 
'N tra' ghlaodh'r amach cnoc a nihoidj 
Gabhaidh iadfan naire, 
'S gu brath cho d' thig neach da choir. 

XI. 
Bidh na creidmhich gu h eibhinn, 
Ag eiridh fui' bhrataich uir; 
A fteach ann na aros, 
Gam failteachadh le dea' run; 
Le'n deifeachan aluin, 
Is dealraich no reull an iuil ; 
'Tarruing fuas an ordadh, 
Seinn orain do Dhia nan dul. Agus Chantaicìbh SpiaradaiL- 53 
XII. 
■ho b'eagal am bas, 
■am biodh 'n Slanai-fhear air ar cul; 
pheibhimid uaith faoilte, 

■ uair chaochiadh fealladh na fùl j 
nr cho'n eil 's ann t iaoghals', 
àch faoineis nach mair ach ùin; 
lch beartas Mhic De mhoir, 

feu fiorruidh cho teirig fud. 

XIII. 
a 'mfafan'ud ro lionmhor, 
adh fpididh iad fear do chach ; 
Rmnar e le mi-cheill, 
do dh* ifrionn cuiridri gun daiì^ 
a'-mhara do Chriofdui'h, 
fci co clileas rifeirbheis d'a; 
jgur e mhiann an [dLOghd.ì^ 

■ na daoin' uiie fgrios a laimh, 
XIV. 

! pilkadh ri Mac De, 
f'e 'n ftè nach teirig gu brath^ 

rruig chruaidh nach aom, 
*e d' roibh 'n facghal dol fios na fmalj 
Bhios gu feifbeach dileas, 
|o gach aon neach abhuineas daj 
8 ge d' fgriosar gach tì leis, 
ju fiorruidh bidh mhuintir fian. E 3 54 Coimh-chruinneachadh Laoidhe L A O I D H IX. 

i. 

A' Riogh dh'orduich a mart duinn^ 
Cha roibh failinn annad riamh j 
Ach tha*peacaidh-ne dhaoine, 
Sior chaochladh nan fìan; 
Air, daliadh nan fpeuran, 
Nach leir dhuinn a ghrian ; 
*S tha gaoth tuath agus gaillean 2 
A' bagradh oirnn' dian. \ 

II. ■■">' 
A' bagradh cur fìos oirnn% 
Le ro mhiad.ar gorraich; 
Ar 'n uaiflean, 's ar 'n ioflan 
Nach ftriochd fmn do *d' ordadh ; 
Ach a thi th 3 ann fa chathair, 
Ann 's.na flaitheafa mor'a; 
Dean thuaoirnne amharc, 
'S pill'le d! mhaitheas nar co'aih 

III. 
O amhairc' le fithfhaimh, 
Air na criofdui'n le cheiìe! 
'S na leig gainne an arain, 
'Meafg do phobuii bhochd fein; 
Ge d' tha iadfan cho mollaichd, 
'S nach lean iad do cheumfa; 
'S ann à d' laimhfe tha 'n fliuir, 
'S a Dhia ghaolaich na treig finn. Agus Chantaicibh Spioradail. 55 

IV. 
ia ghairdein ro laidir, 
To neartmhor am buaidh ; 
as a chinneas am pailteas, 
an ghainne gun chruas: 
ri lamh a chuireas, 's a fgaoileas, 

a chuiris dea' la gu bhuain ; 

ann leis a bheathaichear na Rioghridh ; 

na dilleachdain thruagh. 

V. 
je mor leis na Rioghridh, 
m frideam, 's an comhdach; 
\$ 's urrainn an ciofnach', 
|s 'n innleachdan mora; 
jch na 'n caruicheadh a lamhs' orra, 
in gainne, nan dolum; 
. iad bhi bliaghna gun aran, 
ho b' f hada 'n fm beo iad. 

t VL 

T uair bha Criofd ann 's an f hailach, 
hainig a meairleach gu theurnadh; 
Dean do na clochan fo aran, 
Mas tufa Mac De mhoir;" 
Imich roi'ead a Shatuin, 
! Agus fag 'm fhia'nuis feiri; 
Oir a eagmhuis an arain, 
Cho bheathaichear mo threudfa." 

VII. 
fach b' e'n cealgoir ro dhan e, 
tf uair a thainig gu bhuairedh? 
re d' bha eifean roimhe, 
h aingeal ro uajbhreach; 56 Coimh-chruìnneachadh Laoìdhe 

Thug an t ardan, 's an fpors' air, 

Bhi 'g iarruidh lamh 'n uachdar; 

Sgrios Dia dh' ifrionn fios e, 

'S tha na dhibreachan truagh ann. f, 1 £j 

vin. ffl oc: 

Tha flabhruidh chruaidh, dhaingean, nn ar 
Ga chumail am pein ann; anac 

Ach tha innleachdan fada, dati 

Dh' fheuch co dh' fheudase theumadhj 
Luchd mifg, agus meairle, v 

Carachd, amhailtean, 's breugan; 
'N uair a chruinneachar an criu fo, 
Theid an fgiurfeadh gu leir leis. 

IX.- ; airr 

Tha teine mbor mhilteach, 
Teachd anois as a chomhnuidh; 

^JTha fgreadail, is glaodhaich, 

• Tha caonnag, is bron ann ; 
'S e Caiptain droch dhaoine, ìaci 

Gu'm fao'lum gu do-bheairt: '" ran 

Chuireadh crith air dea' chriofduidh, in'i 

Bhi 'g innfeadh gach fgeoil air. 1 br 

x. ¥ 

Tha fmuairein air 'm intinn, 

Ag fmuainteach air ua'bhas; 

'S mo bhraithrean cacmh, criofduidh, 

*Dcl dim air gach gualainn; 

Leis rnaf ghlachd iad an faoghal, 

'S gu faoi! iad gur buan e ; 

'S m'cf ffmglad do fpeis dh'a, 1 No Mhac De rinn am fuafgla&h. Agus Chaniaicibh SpioradaiL 57 

XI. 

lireadh cath 'n aghaidh ar peacaidh, 

i;us frian ri ar 'n ardan; 

1 1 eagal gun glachdar, 

3h an eangaich ar namhad: 

moch a rinneadh af baifteadh, 

ìn an achlais ar Slanai-fhear; 

:anadh fibhfe cheum direach, 

da thrid bidh fibh fabhailt. 

XII. 
• la tobar an tigh Dhaibhidh, 
l is an flan'chear ni miltidh ; 

fg ioclaint na beatha, 

is an coifgear ar 'n iota ; 
aimhnichin ola, 

teach o bhaile na fithmaimh; 

a chuideachds' ri h àbhachd. 

|in na gharradh mor fine. 
XIII. 

ìa culaidh na bains' orr% 

r an eideadh le firinn ; 

m 's ann t folus ghlan, dealrach, 

1 brath cho bhi oi'ch ann ; 

ghrian cho dean feum ann, 

10 foils' i gu fiorruidh ; 

:h a ghnuis fholuis, ghaolach, 

e labhairt daonnan le fìth ruinn. 
XIV. 

la 'm intinn air togail, 

ìol adh'amharc air taros; 

mor is binn' bhi gu d' eiiteachd, 

) teudan na clarfaich; 58 Cohnh-chruinneachadh Laoidhe 

Fuidh iteich a fge' -fan, 

Dhumn a b' eibhinn bhi 'n tarnh ann: 

Gu b' annfa bhi 'n fìth leis, 

No bhi fm Riogh ann fan ait' fo. 

XV. 
Tha briathra' Chriofd ann dea' ordadh, 
Aig a meirbheifich fgriobhte; 
'S mar chuaidh a cheufadh, 
,Ga leubhadh fa Bhiobul: 
Thair gach ni th'ann fan t faoghal, 
Thugadh gaol mor do Chriofda; 
'S gach aon neach nach lub dh'a, 
Theid a fgiurfadh gu fior uaith. 

L A O I D H X. 

An ì AnnfaoghaltaicP & an Creidmhich 
Comhrà 1 deife. 

X. 

"'CE'n faoghal mo mhiann, 

" ^ Gach latha 's gach blia'n, 

" 'S bhi trufadh nan ciad le cheile; 

" Ga fliuradh le funt, 

" Fea' fearainn is fuinn, 

" 'S ga chur ann an fuim, 's am feichin; 

" Ga Ihuitheachadh tra', 

" 'S àg trufadh a mhàil, 

* c 'S gach uile chls 's aill leom fheutainn; 

" Gun luadh air a bhàS, 

" 'S mi nach iarradh gu brath, 

" Ach fmne bhi lathair le cheile." dU 
lb 

: l 

l'eb 
: 

n, 
l'l 
|irea 

m 


fad 

left 
blft 

U!l 

:;,;■ 

M 

i 
'Jiri Agus Chaniaicìbh SpioradaiL 59 

II. 
ch labhair gu foill, 
Ieubh annfachoir, 
chi u'n geocach faibhir; 
ìa fhaibhleafan lan, 
3 bhun is do bharr, 
b'e bharail gu brath nach treigeadh ; 
:h 's ann thainig am bas, 
jn f hios a thoirt d'a, 
dh' fhag na laruich bhreig e, 
ghreas e gu luath, 
lum tein' agus fuachd, 
tha nuadhachd ud cruai' ri leubhadh. 

III. 
Sean nuadhachd atà, 
|No ciuinnearn gu brath, 
hS ann th' agam an tra's an fheudail j 
Fear folamh gun ni, 

S fad fhuigheas e ihios, • , 

Ge f heodhas a ghniomh 's a bheufan ; S 
Dol feachad ann cuil, 
Sun rnheas air gun chliu, 
&nn,cuideachd no'n cuirt cho d' theid e; 
Bidh mife le'm cheol, 
A' fuigh' air gach bord, 
^g ithe 5 s ag oi air feiftean." 

r iv. 

n tnufa tha ìan, 

> h amhairc le tair, •* 

r neach 2 tha'n tra's gun fheudail: 

aLrfa: sbochd, 

"* ftorjs gun ftochd, 

I chneidh, agus lot, i^chreuchdan; 6o CoimJi-chruìnncachadh Laoidhe 

Ann achlais Abraham, 
R.i::neadh e flan, 

Mar phrionnfa mor ard ag eiridh; 
'S aej fear beartach fuidh bhron, 

iì eiièan gach coir, 
'S c'n garadh nan leogan reubach. 

v. 
* Tha mi fgith.fas do d' cheol, 
6m 'S ro fhearbh ìeom do ghloir, 
" Cur fios air a chcir tha'm leirfinn; 
i: O'n th'agam an flor, 
" \S e mo mhiann a bhi bec 
" 'S gun amharc cia 'n rcd a theid mi; 
" Sean fhocal at'a, 
" 'S fearr aon ean ann laimh, 
<; No air iteig a dhadheug dhiu; 
" Duine dona gun treoir, 
w Cho'n fhiach e bhi beo, 
u Nach leanadh a choir 's an ea-coir," 

VI. 
Ach thufa bha riamh, 
Gun eagal roi' Dhic, 
? S tu marcachd gu dian 's ann ea-coir; 
Mar neach chaiil a ; 
Gun philleadh air frian, 
O'n thug u do mhiann do'nfheudail; 
"53 :u : fhear lomaidh air ca: 
Gan creachadh gun chaird, 
? S gan iorr.ain gu cas na h eiginn; 
*S an chniadhaich do chroidh, 

nach buineach tu Chriofd, 
Gur meas u no Riogh na h Eiphte. / Agus Ghanìaìcibh Spioradail. 61 

VI L 

lCho mheafa gu brath, 
l'S a bhoichead a' fas, 
iTha fluaigh rxan uir ail ann deidh air; 
|Lan aighir ata, 
|Cjach neach ata lan, 
|Nam baidealabh ard le'n eideadh; 
L,e'n cupaiche lan, 
S ga'n cuireadh gu bal, 
uidh fir agus mnai' le cheil' ann; 
ìtu cruadalach dan, 
13 iad ag imeachd gun tair, 
linn 5 s gach ionad is ait ann d' theid iad." 

VIII. 
Il 'n faoghal, 's an fheoii, 
a mhealladh gu mor, 

bharail gur beo le cheil fibh ; «, 
la u gach la, > 

ligh an coinneadh a bhais, 
lesgas gu ìar an treun-laoch; 
d' theid ieat fui'n fhod, 
i' airgid, 's do d' or, 
ciile nam bord, is ieine; 
do cheile ro fhuar, 
Ihiòt dus agus luath, 
10 tigh crabhaidh an uaigh an d J theid u, 

IX. 
.n ann toifeach mo ìaith, 
1 iubainn gu lar, 

|i h urnuigh, gu cràbh', 's gu Ieubhadh ; 
mi faghail ni 's fearr, 
I) mhiann air gach laimh, 
jmi marcachd co afd ?s an dragon; 
F I 62 Coimh-chruìnneachadh Laoìdhe 

" Bras, meamnach, glan, ur, 

" Tuigfeach, eolach, 's gach cuis, 

" Gu h aigeannach, funtach, ea-trom; 

cc Cho gheii mi do chràbh', 

" Cuiream tamull air dail, 

" Gu bliaghna do dha mu'n eugmi." 

X. 
O! mofgail a d' fhuain, 
Chuir an faoghal ort cluain, 
'S e gu d' mhealladh gach uair gu ea-coirfci; 
Gu h ard Riogh nan fluagh, 
Cuir iobairt ghlan fuas, 
'S ann leifean bu bhuan bhi 'g eiridh; 
Gur h iomad duin' og, 
A dh' fholuich am fod, I 

Nach reachadh da dheoin anceum fin; 'JGac; 
Th' air fruthadh na fmal, | 

Fui' bhonnabh ar fàl, 
G.un folus na lath'ir,. gun leirfmn. 

XI. 
" Co reacha dh da'dheoin, 
P Do'n chuilidh fui' n f hod, 
" 5 S e na dhorchadas mor, gun fheum dui 
" Nach b' fhearra bhi beo, 
" 4* imeachd fea' iloir, 
". Na tuiteam fui'n fhcd gun eiridh; 
C£ Ac furan nam pios, 

's air fion, 
:h, difneach, gleufta; Anc ì'.gù brath, 

[ bhais, 
am cia 'n t ait ann d'thei 


Agus Chantaicibh Spioradail. 63 

XII. 
i;eul deirbhte a'ta, 

ach d' theid e o'n bhas, ^ ;■ 

omneach ata fas fui'n ghrein fo ; 
n Riogh th'ann fa chuirt, 
e mhor ihluagh, 's le chuinn, 

am prionnfa fui 5 n chrun, gu d' theid leis ; 
xn baigeir tha fmbh'l, 
ea' dhorfan na du'ch, 
han leub ann 's an uir le cheilej 
k|Ì cho mhaifeich' anios, 
Jfer chlaigeann an Riogh, 
fb claiginn bochd diol na deirce,. 

XIII. 
FO bhochdainn, 's o thraill, 

'S e thogas gu ftraichd, 

Gach aonneach gHeibh lamh air feudaiìj 

Am fear a ni m, 

Ànn cogadh, no'n fith, 

Bidh meas air 's gach tir ann d' theid e; 

An corp io tha lathair, 

Cumaidh mi lan, 

Ag imeachd an tras an ceum fo - y 

5 S e mo bharaii 's an àm, 

*N uair theid 'mi anùnn, 

Gu bi mi ofcionn nan ceudan.'* 
XIV. 
S fearr beagan do flor, 
Kg an f hior dhuine choir, 
tfa faibhreas mor nan ceudan ; 
Tha dhochas ann Criofd, 
ju fuith e uaith fith, 
s oighreachd a cho'ich nach treig e ^ 
F 2- 64 Coìmh-chruinneachadh Laoidhe 

'N uair, theid an faoghal gu crich, 

'S a dhuifgear gach linn, 

'S a thrufar gach dream gu reileach: ' 

'Reir 's mar choifmn gach neach, 

Bidh an tuarafdal ac', 

'S e 3 s britheamh mor,*ceart, Mac De ann. L A O I D H XI. 

Dan Sporadail) do'n bhas, 

I. 

Alfìing chunnacas air a bhas, . 
Le fhaighde geur, lomlan chalg; 
■S guu ghrad-h aige do mhac duine, 
Gus anvbuin eleis an t fealg. 

II. 
'Ss Riogh nan ua'bhas ambas, 
Guii earalas trath bhi air; 
Mar diaduiche thig gun fhios e, 
J S bheir e fear na mifnich leis. 

III. 
Ge h a;rd a mharcuicheas Riogh, 
No prionnfa le miad an ftoir $ 
Caraiche nan cleas an teachdair dana; 
'S e 'm bas is treife gu mor. 

IV. 
'N gaifgeach cruaidh chuir iomadaidh cath, 
3 S m treun laoch nach gealtach fuil; 
Ge nior a threife le armaibh, 
>faai8h ambas fealbh na rùn. (ii 1) 

1 
u aoii e 

ìVi 
Agus Chantakibh SpioradaiL 6c 

V. 
ji t amadan ag rui-gh le mhiannaibh, 
>ach do fmuaintich riamh beairt cheart ; 
ia mcr a fpiorinadh' 's a threis-fan, 
heir am bas droch leagadh as. 

VI. 

.n geocach faibhir, le miad a chuid,. 
nuirt e ris an anam tamh; 
.ch fguab am bas o ghloir gun f hios e? 
i cruaidh am fios a thug e dh J a. 

VII. 

8e d' bu leat an faogh'l gu Ieir, 
na bheil ann do m, 's do ftor; 
'air cho'n. f huafgail e air t anam* 
us am fuigh am bas a choir. 

VIIL. 
! faoin a labhras fìnn air Dia, 
■ is cian a chuireas finn uainn am bàs ; 
eis a chroidhe chealgach, do' lionaidh^ 
ch ? s leir do Chriofd gach ni mar tha> 

IX. 
hufa ìeig frian Ie miann do chuirp, 
n fpiorad trailleil, 's tu 'g imeachd leis ; 
ias e 's roghnaiche gu d' chrfcti leat, 
Kn bhas ihiorruidh bidh tu 'm feaftj 

X. 

ì uair fheallas am bas ort 's ann àodaftfft 
aochlaidh do ihealladh, 's do fhuil; 
e d' bu tu b' aille bh'air an t faoghai^ 
innidh t aogafg mar an uif. 
F s 66 Coimh-chzuinneachadb Laoidhe 

XI. 

Cuimhnich Dia ann laith do neart, 
S S na cuir dail a d' mhart le leifg; 
Oir gheibh am bas gu leoir ri dheanadh t 
'S ann uaigh cho luaidhear e_'m feafd. 

XII. 
'S eibhinn bas an duine ehoir, 
A' chriochnaicheas a laith le ceill; 
Theid a ghiulan leis na h aingle, 
Gus an rig e teampull De. 

XIII. 
*S eibhinn do'n chreidmhich am bas, 
Tigh'n o Chriofd legradh, 's le gean; 
Ag radh^ " tha mife 'nois ullamh,' 
" 'S triallaidh mi gu h ullad-h leat." 

XIV. 

^S e ftfd M 'iumnmheach ri phaidheadhj 
*M t^flj -isfe- air lorg gaeh neaeh ; 
Gu gjaxna? -.èèfiRorgh nan gras fìnn, 
Tha fai3ìintt>aauiàii.t air £ad* LAOIDH XIL L 

npHucraibh iomad cliu do Dhia, 
-*- Is feinnibh orain bhinn ; 
*S e dh' f huafgail oirn' ann 's gach bruid, 
'Chuaidh a chruinneachadh gach linn. Agus Chantaicibh SpìoradaiL 6j 

II. 
Ihuimhnich e ghaol duinn' an t Ard-riogh, 
tf uair chuir e Criofd ann !s an f heoil ; 
l dhortadh fhuil mun chinne'-daonna, 
!hum an ceannach 's bu daor dho. 

III. 
>ha 'n t Aibhearfcir le lion mun cuairt, 
bha na fluaigh air tuiteam leis ; 
,ch fmachdaich Jofa 'm priofan truagh e, 
; > chuaidh ilabhraidh chruaidh a chur air, 

IV. 

'ha e mar leoghan beucach, fuileach, 
hum clanna daoine fgrios leis ; 
Ai ge b'e ghlacas airm a chogaidh, 
ho toir Pe buaidh air am feafd. 
V. 

> efinfgiath laidir ; dicmaxlrfeididh:, 
>gus Criofd mar chloidJsesmhJcniaidh^ 
J a dhain-deoin uilc, .ag^dftièèachtij 
^u fior cho bhuidhinn outa&isàdh, 

VI. 

eas thus' air an fte nach caraich, 
mairidh trocair Dhe gu brath ; 

> ge do fheinneas cach gu bronach^ 
einnidh tufa ceol gu h ard. 

VII. 
hi u fein 'n fin miad do fhonais, 
arachadh an taobh thall do'n uaigh-5 
-jj'uifgidh dhuit an folus dealrach, 

> chi u Ciiofd am palluinn fhuas. 68 Coìmh'chriiìnneachadh Laoidhe 

VIII. 

'N uair theid u roi' ghleann a bhais fo, 
'S eibhinn do ghairdeachas buan; 
Bidh aingle Dhe gu tric cur faiìt ort, 
>G iathadh le gradh dhuit mun cuairt. 

IX. 

An ceidfe criadha th' ort mar chomhdach^ 
Gabhaidh Pe cornhnuidh 's an uaigh; 
Gus an la 'n d' thig Criofd gu dhufgadh, J 
'S aithneachar ur e meafg an t iìuaigru 

X. 

Cho'n eil an faoghal fo ach diombuaa^ 
'S eiridh croidh na'm faflach cruaidh; 
Glacaibh Criofd mar fholus flainte, 
'S O ! bhraithrean no cailleadh ar duais. k pi: I [( LAOIDH XIII. bt À Bhrakhrean nach pill fìbh ri ciall, 
•*•*■ 'N ar 'n oige biodh cuimhneach air Di;lr. 
'N t eagal Vn uair bhios fibh fean liath, 
Nachlub fibh do'ncheaird nachd'rinnriaml: 

II. 

Aon neach chuireas dail ann na chuis, 
Gus an tarruing am bas e gu h uir ; 
Mar mhaide cruaidh mofgain gun fugh, 
Theid a thilgeil 's an teine nach much'r, Agus Chantaìcibh SpioradaiL 69 

III. 
chraobh nach toir toradh na h am, 
ch cuir duilleach no blath os a ceann; 
ann a thilgear o lar ah fean chrann, 
theid a tilgeit 's an teine gun taing. 
IV. 

o truagh leo a' fgreud no a* ghlaodb, 
pheacaidh 's an thug e riamh gaol; 
thug e dhoibh oig agus aois, 
o'n f huigh e gu brath o Chriofd faoilt. 

V. 

inn is tatneach leis iobairt na h oig, 
s 'm bu bheus a bhi leanmhuinn gu choirf 
r ur-chrann meala mu bhord, 
fclas an croidhe feinn ceoil. 

VI. 
r chraobh na beatha nach crion, 

abhaìl ann garradh an fhion; 
nar bhadan lan blath agus f higs', 

1 *d a' cantuinn gu fiorruidh cìiuChriofd, 

VII. 

dh t intinn air a tomhas le cialì, 
mn comunn droch cuideachd no triaìl; 
itheadh tuii' aighear, Vdo mhlann, 
feuibhach ann conaltradh Dhia. 

VIII. 

gaolach am bainne, 's am fion, 
am paghaidh, is tart, agus iot; 
b' annfa bhi feinn cliu do Chriofd* 
cire meala ri h ich\ jo Coimh-chruinneachadh Laoìdhe 

IX. 
Ge b' e Iubas, no gheileas dha trath, 
Cho'n a'bhar eagail d'a'm bas; 
Thig cuideachd na choinneadh le gradh, 
'S ag Jerufalem nua' ni e tamh. 

X. 

Geb' e leanas gu treimh-dhireach Jos', 
Theid a long-fan a tharruing gu tir; 
Gu carraig nach fgrios i dhe' choi'ch, 
Ge d'raibh cach uile le fmceadh afios. h ii L A O I D H XIV. 

i. 

AN eifeimpieir a thug dhuinn CriofdaJ 
Aon mhac fiorruidh, Riogh na gjòii 
'N uair a bheanhuich e a chuirm ud, 
Gu fuilbhear ameafg an t floigh. 

IL 

Na cuig buiiionnan eornna, 

'S da iafg bheag mar chonadhleis; 

Dhioladh leis cuig mile floigh, 

'S ann air nach eil ni cruaigh mar cheift. 

III. 

'N uair a fhuigh an fluagh mun fheifl ud 
Bu bheag leo a chuirm ri roinn; 
,Da bhafgaid deug thogadh lari uath, 
Bha do dh' fhuigheal J s lion am broinn- bum: 
icb 
ìà 
Eilai 

ar 
a . 
ici 
bino | 


Agus Chantaìcìbh SpìoradaiL jl 

IV. 

annachadh Dhia 'n tus gach cuirme, 
i choir dhuinn iarruidh le ceill: 
eidibh gur fior na thuirt am f àidhe, 
Nach roibh ni na fpairn air Dia." 

V. 

' faoil u fein 'n roibh ni na fpairnn air, 
' uair thug e chlann as an Eipht? 
goilt e muir ruadh mar dha ailbhidh, 
roi 'n chuan gharbh rinn rathad redhoibh. 
VI. 

ìum an f haflaich chruaidh gun chinneas, 
ach do chuai' riamh chur no bhuain; 
ach aon la bu phailt dhoibh aran, 
|i laimh bheannaicht' nach roibh cruai' riu, 
VII. 

sartain Mhic De ge.b' e chreidis, 
;afaidh e air ftè na corach; 
. cruaidh no gann gan d' thig an faoghal, 
ì cinnteach e daonnan a porfan. 

VIII. 
iogh Daibaìdh, nan falmaibh milis, 
huir a ghineil e gu fogar ; 
.ch.thainig amladh cruai' a bhais orr% 

> thug Dia Daibhidh gu thigh comhnuidh. 

IX. 

> e briathraibh folafach Dhaibhida, 
Lraibh air chuimhne gach iall; 

i) '! Leanamaid uiie cheumfan, . 'ea n ar re, le 'r ? n uile mhiann. iOl 

neafg 

13: 72 Coimh-chruìnneachadh Laoìdhe 

X. 
Cuiremid ar neart an Criofda, 
Mar phorfan fiorruidh, le folas; 
f S cuimhnichmide gu leir, 
Mar f huair Uan De a lot 's a leonadh. 

XI. 
Bha naimhde mar thairbh am buireadh, 
'S mar choin luirg bha iad an toir air; 
Gus na fgaoileadh leo 'n f huil uafal', 
A thug; buaidh air neart nan leoghan. 

XII. 
Iomairt mu'n Riogh air a chrann, 
Is na tairngean gu teann gan cur ; 
Gach neach nach rannfuich mar dh' eug e, 
'S fada uaith mar eifd a ghuth. 

XIII. 
Mar ghadaich chuireadh gu bas e, 
'S mar Dhia laidir dh eirich beo ; 
Smachdaich e le crith clann Ifrael, 
'S ann dh'a flriochdas na flòigh. 

XIV. 
Gaifgeach treun nan iomadaidh buaidh e, 
Dh' fhofgail fuas an geata mor dhuinn; 
'S uaìls' iad no clanna nan Rioghraidh, 
Gach neach gheibh fìthfhaimh da choirfan. ^ 

XV. 
Flafg fholuis fui'n Honmhor aingle, 
Theid an co'ail an'm an f hirein ; 
'S 'n uair a bh-eir e'n ceum gu h uaigh, 
Glacar fuas an achlais Chriofd e. r 1 
[ad 

crei 
L 
a; 

k Agus Chantaicibh SpìoradaiL 73 

XVI. 
onnan ua'bhafach gun a'bhar, 
neafg dhaoine, fe leo 's deife; 
ainm Dhia 'n diamhanas, 's na breugan, 
truagh an fgeul naeh gab'h iad teagafg. 

XVII. 
a eideadh coimheach oirnn do*n pheacadh, 
. fgriofar le aon Mac De e ; 
^ach neach nach lean e mar bheartas, 
eid an cartadh fios gu leir uaith. L A O I D H XV. 

1. 

Ifling mhor a chunnaig mi, 
Air leabaidh fhocair fhuain j 
iladh air na miltean, 
gan aireamh fios gu luath; 
creidmhich bha ag eiridh, 
deas laimh Ghriofd 'thug buaidh ; 
naghabh mi dh eibhneas ris, 
dhuifg mi fein am fhuain. 

II. ; \ 
Ifln an t a'bhar gairdeachais, 
leanail blath air Criofd ; 
■ nharc air an t faoghal io 9 
| ni 'ta faoin gun phris ; 
choigreach dol roi' f haflach, 
h neach ata na fgriob ; 
an taobh ud eile 'n bhas, 
gheibh.finn aite reir ar gniombo 
G 7 4- Coìmh-chruìnneachadh Laoidb 

III. 

Tha'n faoghal fo ro' charach, 
Do gach neach is caraid d'a ; 
Lan do dh' innleachd farfuing, 
Chum a ghlacail air gach iaimh ; 
Gach neach a' ruigh le mhianna', 
'S gur i riaghaiì fein is fearr; 
3 S mu leanas fibh na ciaìla' fin, 
Cho'n fhaic fibh Dia gu brath. 

O! Dhuinn' fhiathaich, ardanaich, 

Nach pili u tra* ri ceill; 

Nach f haic u'n ilochd on bhuaineadh 'ti 

Gur iofal ghkiaifeas e; 

A neach a bìiios lamh Dhia leis, 

Ge d' s cnuimh e faoin gun f'heum; 

O th^iii' agus o uifgeachan, 

Sior lìiuraidh s'e a c'heum. 

V. 
B'og a fhualr u 'n t anam, 
Is bu neimhchiòntas a ghne ; 
Chum comhnuidh ann am bothan, 
Air adheanadh fuas do chrià; « 
■'Ach 'n uair r.uigheas ceann na h aonta, 
A fgriobh dhuit Riogh na neamh; 
Tuitidh 'm bothan truaillidh fm, 
*S gur duainidh dhreach 's a nèul. 

VI. 
Is iomad nea.ch ag radh, 
Gun cuir s'e air dail an t eug; 
A bha'n de gu laidir, 
%i tha'n diu', fam bas na bheul ; i 

If 
i( 

Un 

11: ■ 

ani 

aci 
pii I 

tllffl iiile 

ìc' 

B 

io 

I ' : JgUs Chantaìcìbh SploradaìL 75 

r fhaileas bhiodh air f àire, 
ch neach at'a fui'n ghrein; 
mar dhuiileach glas nan coiltichin, 
:huit fa phoìl na leum. 
VII. 

t fuil bu ghlaine fradharc, 
n fan aghaidh mhaifeach re"; 
:hiuas bha geur gu claiileachd, 
m teang bha blaft chum fgeul; 
an lamh bu ghramaP chruadalaich, 
a chos bu luath chum reis; 
gaidh 'm bas gun ghluafad iad, 
; 'a tu marbh s an uaigh gun fheum. 
VIII. 
:ifr.e chaol, is anart, 
ch aon earras theid ieatfein; 
n fiuigh chrion nach mair'eanacb, 
ion feargaidh iad le cheiP; 
1 Iam~ bu chaomh air uaire leat, 
1 lu' i cjir uir mu d' chrè; 
Fu ftiios u d' onrachd, 
~ ad broin garn bi mud' dheidh. 
IX. 
ua'bhafach do cheileafa, 
m fheudar bhi air chuairt; 
3 chnamban theid nan connaah', 
do cholann thèid na luath'; 
ì claigeinn ur a b' aille, 
un chraicean ban no gruag; 
$? fhag am peacadh tair again, 
thug fmn do'n bhas mar àhuais. 
G 2 j6 Coimh-chruinneachadh Laùdhs 

X. 
Nach faic u 'n corp air faillneachadh, 
?S air dol na fmal fan uir; 
*S ma*s ann do na firein e, 
DoChriofdabidhs'edlu; 
Togar anam priofail, 
Is dionar e' fui' chuirt; 
Is crunar ann am parais e y 
Le coran alluin ur. 

XI. 
'$ iomad uafal, agus iofal, 
Nach creid gur fior a chuis; 
'S e 'm barail le 'n droch ghniomhara, 
Gu fnigh iad fith fa chuirt; 
Gach neach nach pill mun caochail e* 
Bidh Criofd air cheann a fliuir; 
h glaodhar iad nan dìobaraich, 
An fraidean iofal cùil. 

XII. 
Mofglaidh iad Ie gàbhadh, 
Aniì an aite cuinhann, cruaidh; 
A' mallachadh a bhothain fin, 
Gu.tric aig beul na h uaigh; 
Bidh 'n anama fein gan dlteadh, 
Is ag innfeadh dhoibh gach truaigh; 
'S ann latha mhor a dh'eir.eas iad, 
Gu teine mhilteach bhuan. 

XIII. 
5 S ann la fin thig Criofd gaolach oirnn'j 
Is faodhaicbear gach uaigh; 
? S iomad neach gu lafgoil, 
Deir, " Ach gheibh finn flainte uaith;" Agus Chantaicìbh Spioradaih jj 

J uair thig a fholus deairach oirnnY 
idh iad fa chafgairt chruaidh ; 
•am folach ann fna cuiltean, 
zd\ mum faic iad gnuis an Uain. 

XIV. 

rufaidh na h uile dhuth'chana, 

bheir iad cuntas uath; 

o'*n f hear a rinn ar faoradh, 

e fhuil dhaor a dhoirt e 'nuas; 

idh fmuairein mor le mi-thlachd air, 

an cuir am priofan uaith ; 

>e'nt Aibhearfoir a gheibh coir orra ? 

ir fon an gorraich thruagh. 

XV. 
I buadhach e do'n fhirein fln 5 

leanas Criofd gun fhoill; 
u frorruidh bidh ann cuirt leis, 
hum as ur a chliu a feinn ; 
[ar 6r an deidh a chuinnidh, 
idh na fraidean ur fuidh bhoniij 
[ar dhaimean foilleir dealrach 3 

mar chriital ban lan foills'. 
XVL, 

[ofgìaidh iad le gairdeachas ? 

fheinn an lathair Dhia; 
e'n eideadh ur ga charamh orr% 

dealraiche no ghrian;. 
idh briathran miìis Chriofd ac% 
» e fior chuir failt le cialì; 
ian cuireadh le na bheul, 

ann leat a b eibhinn dhuinn bhi trblL 
G 3 7 8 Coimh~chruinneachadh Laoidhe 

XVII. 
O! Gabhadh fibhs' an cuireadh, 
Aorus ieanadh uile Criofd; 
'S iomad rum ga reiteach leis, 
An aros De ie fith ; 
Na peacaidh 'ta mar eideadh oirbh, 
Leigeadh gu leir iad dhibh; 
Oir an ceum is caoiìe fheolas finn, 
R' ar beo gur leir do Chriofd. 

L A O I D H XVI. w mb; 

0! Iqcit I. 

GEillibh do lagh an Ard-riogh, 
Do reir iomhaidh rinn na floigh; t 
Ge do pheacaich Adhamh fa gharradh, 
Cha do threig eriamh 'n t ali og. 

II. 
Am fearann a:gheall e do dh' Abraham* } 
Cho d' fhajlnich e ililiochd na dheidh'; 
Thug e do.dhuthalch Chanaan iad, 
Ge b' f had an dail b' f hior an fgeuh 

III. 
*N tra' cfiuaidh clànn Ifrael fios do'n Eipl b 
Bha iad fui ; phein ann, 's fuidh chìs; 
Thug Riogh nan colbh rci'n mhuirruaidh i ì 
Ach dh' f hag Riogh Pharaoh 's a mluagh fh k 

IV. 
Chual fibh Maois an duine coir, 
A bha'n comhrag craaidh 's an Eipht;. 
Mar theachdair thainig o Dhia, 
•8 mof chreid iad riamh fmid da fgeul.. 


Agus Chantaicibh SpioradaiL 79 

V. 
iomad plàigh dh' f huiling am por u$, 
iad a' ruigh le dochas breig ; 
la roibh 'm Maois leo ach fear chleas, 
>agan bu treio' no iad fein. 
VI. 

lainig aingeal oi'ch o Dhia orr', 
mharbh e'n ciad ghin fad na h Eiphte; 
a mhadain bu chruaidh an gàbhadh, 
O ! • Leigibh as clann Ifrael". 

VII« 
o ghluais Maois leis a chlainn, 
an tabhairt a broinn na h Eipht'; 
hug e gu cois na muir ruaigh iad, 
dh' f hofgail Dia fuas na clar 're dhoib.h* 

VIII. 
rhluais Riogh Pharaoh, '$ W aithreach dhcx, 
.n deidh floigh clainn Ifrael; 
hainig le ftoilbh trid a chuain ud, 
> dhuin a muir mor fuas a beul air. 
IX. 

>a-fhichid blia'n ann fan fhaflaci, 
)o bha pobull araid De ; 
Lran mana 'nuas o neamh ort'j 
»heathachadh an da-threimh-dheug, 

X. 
ìhuail e'n t flat 'fna creagart cruaidh'e, 
S bhruchd an t uifge fuar anios ; 
5ura thog e fein an t àll ud, 
Jar'n do chreid a dha cblar fgriobht\ 


3o Coìmh-chruinneachadh Laoidhe 

XI. 
'N cumhnanta rinn e re Abraham, 
B'aa lamhfan leis an treud ; 
Thiormaich e rompa fruth Jhordan, 
9 S thug e fteach iad da'n coir fein. 

XII. * 

Dh' eirich na fìneachan fiathaich, 
Bu dian ann an cath, nan ceud; 
Sheas a ghrian leis fuas fea uaire, 
Gus 'ndo bhuadhaich leis gu lehv 

i. XIII. 
B' iomad cath cruaidh agus comhrag,. 
As an d' thug e 'm por ud riamh; 
Thug e 'nios iad o thur Bhabel, 
Gar am b' aill leo fein a rian. 

XIV. 
Pobull ceannairceach, cruaidh, dana* 
Ag fìor bhrifeadh àith'nte Dhe ; 
Ghabh Dia fearg ag- mead an cleas riu, 
'S leig e greis iad leo'afein. 

XV. 
Bha finn mar chaoiridh gun bhuachail, 
Gun neach a ghabh a truas dhinn ann j. 
Ach Dia treun ann cath fan comhrag, 
Chuir e Mhac le deoin n' ar ceann. 

XVI. 
B'e fin an deoin chruaidh ri leubha', 
Mac De bhi ga chur ri crann ; 
Angaifgeach fona rinn ar ceannach, 
Air a bhas thug buaidh d'an ain-deoin, Agus Chantaicibh Spìoradail. Bi 

XVII. 
hìl e ar 'n ainmheach le eric, 
ann duinn' a b' eibhinn bhi da choir; 
sanadh fibhfe 'n iul ghlan fholuis, 
reachadh na choinnedh le folas. 

XVIII. 
iomadach ait leis ga reiteach, 
2 fith dhuinne 'n aros De; 
ir am fuigh finn cuirm a nafgaidh, 
nach gabh finn ocras na dheidh. 

XIX. 
ch triallaidh 'n t amadan na fhlighe, 
reir miann a chroidhe fein ; 
us an druidear fuas fan uaigh e ? 
cho toir air Dia luadh ri re. 

XX. 
s t fhearann no deanfa bofd, 
as do ftor, no dhofan geill ; 
ir lead an roinne 's caoile d' cheann 5 
ho'n f huafgail iad thall am feafd, 
XXI. 

abh mo chomhairle, 's' glac ciall, 

1 biodh do mhiann air a chuid is fearr^ 

i tric an comhladar Dhia, 

1 luighide t f hia' roi* ghleann à bhais. 

XXII. 
i tric a taghal do'n t fearmoin, 
I na dearmaid choi'ch focal Dej 
eith gu foidneach ri ordadh, 
> mo'aide do phorfan fein. 8-2 Coimh-chruìnneachadh Laoid'hi 

xxm. 
Im'ich a d' Iaithèan gu coir, 
*S no dean tair air duine bochd ; 
Seachain gach droch bheairt fui'n ghrein, 
'N teagal gun eughar do'ri t floc U 

XXIV. 
Faic an roth fo doll mun cuairt, 
Neach cho'n eil a dol o'n bhas: 
Gach fear; 's gach bean thainig riamh, 
Thriall iad uile 'n dus o'n d' thainig. LAOIDH XVII. 

i. 

CIOD as t uailì a dhuine bhorb ! 
An ann ìe d' ftor a fheolas tu? 
Suil air.au talamh fui cP bhonn, 
Do chom a rinneadh da fmur. 

II. 

Na dean uaill a barr do chiiri 
Dual chq dean u dubh, no ban; 
An t fuil ge FradKafcàcn i d' cheann^ 
Is fantach air gach rii do chi. 

IIÌ. 

Ma chluinneas do chluas droch fgeul, 
Bheir do bheul a bhreugaris? 
Labhraidh do theanga gu borb, 
Freagraidh organa' do chinn. i Agus Chaniaicibh SpioradaiL 83 

IV. 

ìhig o d' chroidhe tonna' fuar, 
»Tar (liiab fhneachda folbh le gaoith; 
\.g iomain do fmuaintin faoin, 
^ach f heudar a chuir ann gniomh. 

V. 

>midh tu do lamh amach, 
War fhear catha 'n co'aii iluaigh; 
S ni u earbs' a d' chofaibh fein, 
S as do fgeith a chofnadh buaidh. 

VI. 

Bheirim comhairr ort gu foiil, 
>Ja dean bofd a d' phearfainn fein ; 
*S a liuthad faighead int ann tamh, 
S galar gràin a tha na deidh. 

VII. 
Cuirdo dhuil ann 'ni isfearr, 
No ailìeagan tha fui'n ghrein; 
An cumhnanta rinneadh ri h AdhamB 3 
'S biodh do ghnathachadh do reir. 

VIII. 

Na bi tric arir!'"tigh 'an ofd, ; 
Na dean bofd, *s na labhair hrh 
Na bi fantachadh le d' fhuil, 
Ach coimhead ùmhìachd muintir Dhe.> 
IX. 

Thoir buidheachàs air gach tra% 
Do dhail ain fearann na'm beo; 
Guimhnich na h aitheanta gu leir P 
'3 falan K as Mhic De faià fheoiì. &4 Coimh-chruinmachadh Laoidhe 
X. 

Lean a naimhdean e gu geur, 
Ga fgiurfeadh o laimh, gu laimh; 
Chionn e bhi teagafg an t iluaigh, 
Gan cumail o fhior'eachd bais. 

XI. 
Breith gun cheartas thugadh air, 
Cheufadh e ri crann gun iochd: 
Mac na firinn Uan gun chiont, 
Thiolaic iad v s chuir gard ma lic. 

XII. 
An treas la ruifgeadh leis uaigh, 
*8 dh' eirich e iuas ann an gìoir; 
Air deas laimh 'n Athar ata, 
Gairm gach neach le 'n aill bhi beo. 

XIII. 
Anois a ghaifgrch caifg do mhiann, 
'S fuadaich gaothfhiar as do fheob 
Til^ t acair air carnùg bhuan, 
Nach fheudar fhuafgladh leh or, 

XIV. 

Cuir do phe^caine fa 5 'r cul, 
Le h aithfeachas dlu, 's le bron; 
'S cuir òo dhochas ann fan Triath, 
An t aon Dia, is bidh tu beo. CRiocft a cheud Leabhair< CO' CHRUINNEACHADH 

L A O I D H E AG U S HANTAICIBH SPIORADÀIL, LE UGHDAIREAN EAGSAMHAIL. 


L 


E 


A B 


H .11. 


L 


A 


OIDH 


XVIII. rHUSA ghairm gu h eifeachdach, 
Air cnamhan an Efekiel : 
mg cnaimh gu cnaimh ri cheile dhiu, 
ì'm feithean is ie'm feoil. 

II. 
.bhair ach am focal rium, 
ge do tha mi an-fhocrach ; 
r bs.Il bidh flaint air aifeag dhamh 3 
o chlailleachd is mo threoir, 

- v h * _ Coimh-chruinneachadh Laoidhe 
IIL 

'Se.fo ceannfa' mu'n d' umhlaich e, 
Ga bhreith ann aflail bhruidean duinn; 
'N tra' bha cach gu muirnneachoil, 
Ann lu'chuirt ann tigh-oil. 
IV. 
aing fìlidh Phaganach, 
O dhu'aich chian gu f hailteachadh ; 
'S rinn reull an t iul airfaire dhoibh,'. 
Gu deairach fad an roid. I 

V. 

Dh' fhuafgail iad an ionnafaibh, 

[g do Riogh nam flaitheafaibh; ' l 

Ihean truagh', Pe aim-beartach, k 
mirrhj is feodaibh oir. 

VI. 
Thuirling mal-fhluagh fhlaitheafaibh, 
Air buachailean nan aigheanaibh; 
O! fjhlofg an croidh gu h aidhearach, 
'N tra' dìfairifibh an fgleò. 

VII. 

B'e 'n fgleo, 'ta fith air thalamh dhuinn, I; 
Gaomh-chaoimhneas agus maitheanas; is 

O Ard-riogh neamh ar 'n athair dhuinn s 
Na mhac a nochd' 's ann fheoil. 

; VIII. 

Cho Bhan-riogh a bumhathair dha, 
No BàJ^tigh^eam' eideadh icarloide, 
:\ch bochd-bhean do JMl Dhaibhidl 
A dh- athraich e 's % cfg, Agns Chanìaìcìbh SpioradaiL 

IX, 

]ha roibh do dh' ionnas talmhaidh aic, 
ich ns-eoin bheagà chalmana'; 
5 e fud an iobairt gheanmnuidheachd., 
i chuir i fuas niar nos. , 

X. 

on' an com 'n do tharmuich e, 
,e cumhachdan an Ard-fpioraid $ 

> a ghiulain re tri raidhean e, 
dr bhi dhi ghnath na h oigh. 

XL 

tf tra' chualas ann Jefufalem, 

?un d' rugadh Riogh nan Judheanachj. 

huaidh chathair mhor gu h ubaroid 3 

> bha Riogh a chruin fui' leon. 

XII. 
paifgt' ann trufgan an-uafal, 
a naoidhean 'n uchd a bhan-altrainn 5 
W_ fhoir iad as an fhearann e, 
u fearann coigreach broin. 

XIII. 
Ir toifg bha e air allaban, 
us an d' thainig an codal doibh ; 
u grad iad philleadh dhathchai' Iei% 
ach raibh fhear cafgairt beo. 

XIV. 

> og bha e na dhibearach, 

1 bhreith gu bhas ga dhionruagadh ^ 
| tra' chafgara dh gach ciocharan, 
ha ann 's gach crioch ga choir. 
H 3 cp Coi/nh-chridnneachadh Laoidhe - 

XV. 
^S og a thainig eagnadh dha, 
'S cho'n fhoghìutn dhaoine theagaifg e^; 
*N tra' dh' amail e ie ceiflean iad, 
Ann tigh jehovah mhoir. 

XVI. 
Thirirf a chairdean ain-eoìach, 
Gu roibh a chiall airmhearachd uàitfij 
% ann orra rug an feacharan, 
Nach' d' aithnich Riogh na gloir* 

XVII. 

A.:r banaìs Chana Ghalile, 
'S e rinn an gniomh bha annofach; 
Do bhurn glan na h amhunn doibh^ 
Rinn fion bu daite croichd. 

XVIII. 

Cho roibh ni cruaidh na fpairn air, 
O'n uaigh dodhuifg e Lafarus; 
Ge à' thuirt aphiuthar Martha.ris, 

Tha breine 'n tras' na fheoih 

XIX. 
'S e ghluais gu luth'r na bacaich, 
J S thusj claifteachd do na ììacaich ; 
' ? S e ghìeus ant fuiì nach faca dad,. 
O bhrohia a mhathar leont'. • 
XX. 
)M f hogaìr e na fìa'rafaibh, 
:.h cìith, 's gach tinneas iargaineach?; 
Le v.ilt ghfle do phiantainibh, 
£ù> aie Diobhla' borb ri lecn. 


• Jgus Chantaicibh SpioradaìL . 91 
XXI. 
huir fuadach fui' na deamhana, 
.' bha mar mhadraidh comhartaich ; 
nn truaghana' gun ehomh-fhurtachd, 
run d' thainig e gam foir. 

XXII. 
. fligh am Bard-ghethfemane, 
»choin! bu mhor a dheireas ahn; 
.ha follas fola fileadh, 
1 gach ribe bha rsÀ' fheoiL 

XXIII. 

u bhochd e 'n f headh air chuairt an-fo, 
l ann o iafg nan cuantainibh ; 
phaidh e chis a dh' f huafgail air, 
'o dh' Uachdaran na Roimh. 
XXIV. 

' an deainte Leabhran-innfeachain., 
ir gach maith, is miorbhuile; 
rinneadh leis do dhiobrachain.,' 
u 'n liont an cruinne leo 

XXV. 

• olc an duais a dhioladh dha, 
mhuintir fein ga dhionruagadh j 

u foilleil fìar do dhiteadh ieo, 
e fpid is taiìceas mhor. 

XXVI. 
hainig prafgan ragairean, 
e'airm na dheidh, 's le bataichibh } 

• air labhairt dh'a an fhocail riu, 
lagaich air an treoir, 92 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 

XXVII. 

Chuir dallamh air a fhuilean, 
Agus bhuail iad air a chuladh e > 
Ag feoraich dhè' gu h umadoil, 
" Co chuitich ris an dornn." 

XXVIII. 

Bha bean Philat buaireafach, 
Le brionglaidibh a bruadaraibh } 
Is chuir i fios gu fuairce uaith, 
Gun bhuintin cruaidh ri bheo. 
XXIX. 

Ach bha Pilat truagh co aimaideach, 
Air nitheadh a lamh, thug thairis e 5: 
Is dhordaich e a chafgaradh, 
Le builean fgaiteach chord. 

XXX. 
Mar ghiulain Ifaac glas-darach, 
Na chuail — 's chuir teine lafarach, 
Ri cholainn fein gu ? n achdarachd, 
Le' Athair — don Dia bheo.. 

XXXI. 
'N crann ceufaidh bh' air a ghuaileafaOj 
Is follas teachd o ghruaidhe iels ; 
'S e lubadh fuidh na cualaibh fin, 
A fuas ri fliagh a bhroin. 

XXXII. 
Crun do dheilgnich chuir iad air 7 
Is eudann dh'ung ìe fmugaidean; 
Mar fgeig thug colbh do chuilce dha> 
? S am pìuicean Iheid le fgod. Agus Chantaicibh Spioràdaih 93 

XXXIII. 
e crann an aird do cheus iad e, 
ha laimh, fa chofan fpeiceadh leo: 

bhuin iad ris gu deifinneach, 
an De gun bheud gun ghò 

XXXIV. 

lug na mearlaich caineadh dh'aj . 
an dara fear dhiu fhabhail e; 
A dubhras noc bios lamh rium 
Ann an aros Riogh na gloir." 

XXXV. 

;airt e'n fin na eiginn mhcir, 

Ivlo Dhia cia air fon a threig u mi, 

'S nach d' fhuairuriamhbonnbeudann-am 

Gu d' eigneachadh ga m' leon, 5 ' 

XXXVI. 
on geur thug a chofg iota dba, 
air an gluinjbh flriochd iad d'a: 
A dubhras tha e criochnaicht', 
^us ftriochd e fuas an dec, 

XXXVII. 
chliabh le gath chuaidh lota' Ieo, 
ìruth fuii is uifg o dhochanaibh P 

1 thuilte bras gu fochairean, 
mhuintir bhochd gun treoir. 

XXXVIII. 
feabh grian naduir naire dhe*, 
ìuir dorchadas mar fgail orra: 
fcaidh prionns' na fith a ghraineachadh, 
1 graifg an diobhail nihoir. 94 Coimh-chruinneachadb Laoìdhe 

XXXIX. 
Sgag am brat aig dealachadh, 
Na bhlaidean nuas gu cabhagach; \ 
A thaisbeanadh gun amharas, 
Gun d' atharaich gach feol. 

XL. 
An cruinnl chlifg gu h uamhannach, 
lsfgealblia creagan cruaidhe ris; 
Is chlifg na mairbh o'n uaigheanaibh, 
A fuas mar bha iad beo. 

XLI. < 

Is ge d' b'e Riogh nam fìneachan, 
Cha roibh rum uaigh mar dhlighe dha; 
*S e Jofeph thug leac-lighe dha, 
'N do righeadh fuas a chorp. 

XLIL 

Mar chomhdach air an ainn-deanachd, 
'S a dheandh cealgoir ainneaht' de' ; 
Do fhaoilich iad gu daingean i, 
'S chuir fair air uaigh gu.lo. 

XLIII. 
Acha dh' ain-deoin as-inn leachd, 
Dhaoin' aingidh, agus Aibhearfoir; 
Do charaich aingeaì fhlaitheafa', 
A culoch o'n uaigh ìe treoir. 

XLIV. 

Air brifeadh fair na madainne, 
Thug buaidh air uaigh, cho d' fhan e in 
Is dh' fhag na dheidh an t ais-eudach, 
Anafgadh firinn oirnn'. Agus Cbantaicibh Spioradail. 95 L A O I D H XIX. 

1. 

* OM am bhuil mo theang' na loft, 

A' cluintinn ofnaichean mo cJ^idh , 
in bhui'eachas agus gloir, 
thoirt do'n ti a dh'orduich mi. 

II. 

1 dana do neach nach bhuiJ, 
n amhain ach fuil is feoil? 
annadh ri aireamh do ghniomh, 
:r a chruthaich neamh is neoil. 

III. 
tu rinn a ghealach, 's a ghrian, 
do reir horduigh, dhearl' amach; 
planaidean, le miltidh reull, 
ìithich u gach tè na teach. 

IV. 
:u rinn an domhan, 's a lan, 
tibh canaich, 's beantaibh cas ; 
fhairge, leis gach iafg ni fnamh, 
ag u fud do dh', i\dhamh na cheart, 

V. 
:h treud a ghluaifeas ann gleann, 
ach meas air chrann ann an coill', 
::- lus is am fras na'm barr, 
i : g u fud do dh' Adhamh 's an r'oinn, g5 Coimh-chruinneachadh Lacidhc 
VI. 

Thug u 'n garradh dha mar dhuais, 
Churn gun glir^feadh t iomhaidh leis ; 
'S truagh gun bhris abhean a bh' ann, 
'N uair dh' ith i o'n chrann a meas. 
VII. 

'S i natMf a mheall i tur, 

A thugpjj t ubhal dhi' na laimh : 

Bhlais i, ìs dh' im'ich i gu luath, 

A dh 5 airis a bhuaidhean do dh' Adhamh lì 

VIII. 
Dh' f hofgail an fuilean araon, 
'S chunnaig iad caochladh an fgèimh ; 
'S thug iad duilleagan dhe'n chraoibh, 
B' fhaoin an dion folaich da'n gniomh. 

IX. 

An fìn labhair an t Athair ris, 

< c C'om an do bhris u mo cnèud aith'n; 

< c Bidh fgrios ga d' leanail anois, 

t' Gheibh u fein, 's do fhlìochd am bas 

X. 

" Im'ich o'm gharradh gu luathj 
" Dean do ghluafad fea' nan tom ; 
" Dean t aran le follas do ghruaidh, 
" As au dualchas tha fui'd bhonn." 

XI. 

M0l n '' V "" ''"—' " A T*'<™^ nn^l", iadh lc clh' Txi a grad; a n: Riogh nam reart, 
gun choimeas ris ; 
uianta ri h Adhamh, da fhìiochd. 
Agus Chantaicibh SpioradaiL 97 

XII. 

e Criofd a choiiìnn fud dhumn', 
| follas a ghnuis gu chneas ; 
1 t fleagh nimhe roimh'a thaobh, 
fhuil 

XIII. 
" uair bhuidhinn mo Riogh al 
a thug e fuas mar iobairt f huil 
ireithnich an talamh fuidh bhoi 
air a ghrein bu trom an fmal. 
XIV. 

f eirich na mairbh as an uaigh, 
oilt an teampull le fuaim ghrad; 
ith-thalmhinn, 's dealanach gheur, 
laill na fpeuran fein an dreach. 

XV. 

1 bheag an t ionadh ua'mhas borb, 
ligh'n le ftoirm air fea' an t iluaigh; 

uair dh' aithchein iad aon Mhac De, 

ann a cheus iad e gu h uaigh. 

XVÌ. 
eibhinn eifteachd guth na naomh, 
f feinn ciuil air teuda deich; 
I altuchadh a bheatha fos, 
a' toirt gloir da threoir, 's da neart. 

XVII. 
thug buaidh air uaigh, 's air bas, 
fgrios anaimhdean as a chuirt; 
feur oifigean fein ann gniomh, 
jag uilmhacha' na rioghachd dhuinn. 
I 


98 Coimh-chruinneachadh Laoid.be 

XVIII. 

Gloir do'n Athair, 's gloir do'n Mhac, 
'S gloir do'n Spiorad neartmhor naomh j 
Na tri pearfainn, 's an aon Dia, 
Sud e 'n Triath am bhuil mo dhuii. .. A O I D H XX. i. GLOIR do'n leigh da'n leir mo lotail 
Tha mo fhochdair ann a d' laimh; 
O i 'S tu thilg na faighde diamhair, 
Thig le hifop, 's bidh mi ilan. 

II. 
'S tufa 'n lèigh a thig le d' iarraidh, 
Nach iarr fiachan, ach ar gradh ; 
Gloir is moladh thoìrt le h umhlachcl, 
'S.coimhid dlu air achiad aithn'. 

• III. 
Cho lub mi mo ghlun do dh' iomhaidh, 
A rinneadh le innleachdan lamh ; 
Leanaidh mi Caiptin clainn Ifrael, 
A' ghradhaich finn mun d' intrig bas. 

IV. 

O! 'S tu 'm faidh a cfrum ar flainte, 
No buin fein do fpiorad uainn;^ 
O! } S tu 'n Sagairt thug an iobairt, 
ÌVIar dhioladh àir.foii an t fluaigh. i! 

!. H 

ì arhc 

ì . ì. 

h I ■-'-* 


Agus Chaniakibh SpioradaiL 99 

V. 

'S tu 'n Riogh a ni ar conadh, 
fgiath chomhraig ri cruaidh chath: 
DÌfidh tu do naimhde breugach, 
ir dhuilleach gheug ri cruaidh fhneachd. 

VI. 

thrainichear iad as t fhia'na: 
triall gu priofan a bhroin ; 
n bi gui is diafgan fhiacal, 
m riafladh gun fhurtachd 15. 

VII. 
in ghuì, agus coithrean broin, 
e fud an cronan am feaft ; 
n leadairt ie teas agus fuachd, 
in duii uaire ri tigh'n as. 

VIII. 
■■ athchui ng oirbh a bhraithrean criofduidh? 
'hradh do dh' Ard-riogh narn feart ; 

bheir buidheachas fan uaigh? 

ho d' thig aon do'n t fluagh air ais. 

IX. 
anamh obair fad an 3a, 
dorchadas nan trath da'r coir; 
.'m fas an teanga gun chii, 
uineagan a chinn mar cheo. 

X. 
imhail mi is earb am preas ? 
dhair ga caol-ruigh na h airc; 

uair tharìas i ann an cluain, 
cuimhnich i ruaig no cath, 


* 
i oo Coimh-chritìnncachadh Laoidhe 

XI. 
Mar long gun feol mi ann cuan, 
Doininn mhor ri bord a' ftrith; 
Fhir a dh' fhuafglas air gach cas> 
Glac an acair fabhail mi. 

XII. 
fo'm anam fein, 
nam breug fo dhim ; 
Feannaich mi o'n bhas! 
A meafg do chloinne airmhear mi. 

XIII. 
'N fin feinneam laoidh mholaidh dhuit 3 
Air na h orgain or-uidh bhinn; 
'S o'n 's tu 's airde th' ann an gloir, 
■Tapair fein do choir a Chriofd. L A O I D H XXL 

i. 

Fhada 'n codal ort a choJarm, 
T uine ruigh mar ghlaine gainimh^ 
Mar * ealuinn ri craoibh an doire, 
Tha do choire riut a leanail. 

II. 
Mofgail, 's ruigh an r'eis tha roi'ead, 
Mum fas u gu h ea-fian, crom; 
Mu'n d' theid do radharc an doilead, 
Fuadaich gach coire tha d' choui. 
* ea-fhlat. t lanfl 
in, Agus Chaniambh SpìoradaiL 

III. 

-e do 's peacach mi gun eolas, 
ho mheafa 5 m oige no Paul ; 
uiridh mi mo dhuil am Shlanai-fheai 
- glacaidh e mo chas na laimh. 

IV. 
n croidhe turfach ni u èibhi 
bheir u 'n f heumanach a 
ho bhi iota air na ciochrain. 
cho bhi dibearach a d' fgath. 

V. 
! 5 S tu bheir do'n dall afhradharc^ 
i 'mi raghain dhiot rnar leigh : 
fcnidh tu chloch as a chroidhe, 
fhoirbheachadh a d' flighe fein. 
VI. 

jeudàich mi le brat do dhideinn, 
lir bata na-firinn am laimh; 
)inneal do moifgeil a'm bhrolach,- 
gluaifidh mi 'n coran do ghraidh,.- 

VII. 

luaifidh mi gu fuilbhear ait, 
ni mi neart a d' bhriathraibh fein;; 
ich neach a dh' iarras-gu fuigh, 
nrbheartas od' Mhac nà'm feum. 

VIII. 

iallaidh mi dh* ionfuidh na carach 3 . 
r am bheil aoibhneas do naomh ; 
i h ainglean a' feinn na trompaid, 
miltidh ag cur fonn le d' chliu, 

I 3 


F 

ani rinr 102 Goimh~chrumneachadh Laoidhe 

IX. 
Cho luigh fmal an cùirt nam jflàth, 
Duibhreadh na'm fochar cho feas; 
Ach dealradh glan do ghnuis fai-dheoidh, 
A ni u og am fear tha fean. 

—;...'.■!' ■ X. 
'S HonrdjlKruit ann cùirt mo Riogh, 
*S clar^HHùnn le teudan oir ; 
Orgair^BHnneas le fuaim, 
5 S gach mneal a ghluaifeas le ceol. 

XI. 
A Shlan'-fhear dhuit a fleir mo dhorainn^ 
Cuir fgeimh na feola fo dhim; 
'S g.u reachain a fteach do'n choi'-cheal, 
A fheinn molaidh dhuit a choi'ch. 

XII. 
5 S eibhinn a ghloir, 
'S eibhinn an ceol, aj( 

Aoibhneas gun bhron, ui'$ 

Ann cùirt do ftoir, ^ 

Gun fhailinn da'r coir a choi'ch* 

XIII. 
G aon Mhac do ghraidh! 
A cheufadh gun chaird, 
5 S a thug buaidh air a bhas, 
Na fhuigh ag do laimh, 
A' fior bhuidhinn ar càis gun fgiòs'. 

XIV. 
Mo fhuil riut gach trath, 
A t iochd, ; s a d- bhaìdh, 
Ge cruaidh mo chas, 
Gl-ac fein mo lamh, 
Is fuafgaìl -an fgail fo dhira. ..; Cair 


:.], Agus Chaniaicihh SpìoradaiL 103 

LAOIDH XXIL 

I. 

k /T' Athchuing ort a Riogh anAgh 3 
\A O na 's i do lamh is trehj*^ 
ih' fhuafgail u Maois ann fan fjjàSch y 
» ann 's gach cas gu d' rinn u fheafadh, 

II. 

hug u aran as na neamhe, 
hug u burnn a aodan chreagan; 
ajoilt u mhuir na rathad rèidh dhoibh 3 
» rinn u clann Ifrael a fheafadh. 

III. 
ha do ghairdein treun gan conadb,. 
.nn 's gaeh do'ruinn chuir iad feachad^ 
rus na thuit iad ann an gorraich, 
» b' f heudar leon tigh'n air am pearfainn, 

IV. 

T uair thogadh Maois riut a lamhan, 
ha do ghrafan aig am pailteas ; 
ii leis buaidh cath agus cornhraig, 
> bhiodh e beo air fgath do bhrataich. 

V. 
cach neach a llieafas ri d' ordadh, 
o ni treorachd as do neartfa; 
» cintich nach bafaich e'n do'ruinn 3 
jbillexrkh jhob e na eachdraidh, 104 Coìmh-chruinneachadh Laoidhe 

VI. 

'S dana dhamh mo ruifg a thogail, 
'S peacach lothar mi gun eolas ; 
'S dana dhamh t ainm naomha ghluafad 3 
Le teangaidh bhuaireafaich neo-ghloin. 

VII. 

M' athctafing ort a Riogh nam feartan, 
Ge do njgtfcao pheacaidh lionmhor; 
Cuir amafc iad as do lathair, 
'S bafaicheadh iad air fgath t aon-mhic. 

VIII. 

Cho d' f holuich u riamh do ghnùis, 
Air neach a dh' iarr le durachd i; 
Cuidich mi ge d' thami 'm failinn, 
'S pailte 'n lamh no aird an lionaidh.. 

IX. 

Teagaifg dhamh mo chaint a thaghadh, 
3 S gun deanainn roghain dhe' t ordadh : 
Fuadaich mo leananan peacaidh, 
Chuir mi 'n cìeachdain ann tùs 'm oige. 

X. 

Soilfich mo chroidhe le d' mhaitheas, 
Sgeudaich mi le brat na firinn: 
Dion ìe d' fpiorad mi o bhuaireadh, 
'S tu mo charraig bhuan gu dilinn. 

XI. 
'S tu mo fnoiìfe ri h am codail, 
? S ann fa chodal's tu mo dhidinn; 
'S tu mo thoil-intinn air madainn, 
A riogh nam feartan glac a d' lion mi. Agus Chantaicìbh SùioradaiL 105 
XII. 
. d' f heirg a Riogh, no treigfa mife, 
! dean le d' fpiorad naomh mo lionadh ; 
lo muilean thogail ri d' ordadh, 
> ri d' flor nach teirig gu fiorruidh. 

XIII. 
f uair a thoilicheas tu fein u, 
eis a chreabhaig fo ni crionadh ; 
rlac m'anam a fteach do d' gharradh, 
ir fgath mo Shlanai-fhear a dhil mi. L A O I D H XXIII. P Uidich mife Rìogh na greine, 
; On' fan duit is leir mo chas ; 
dh' fhuafgaii beul na h Ailll truaighe, 

tf tra' bhuaileadhi leis anfhàidh. II. 
ha mo chroidhe turfach, trom, 
ha tog e leom mar mo mhiann ; 
> mo theang' ain-eolach, gun chail, 
>h' aithris do chach pairt do d' ghniornh, 

III. 
ia fada theid mo fhradharc uam, 
'hi mi obair bhuan do lamh; 
I uair fheallas mi air a ghrein, 
nig pairt do <T aoibhneas ìe blà's. io6 Coimh-chruìnneachadh Laoìdhe 

IV. 
Chi mi fochann, chi mì fear, 
Duilleach air gheig, 's meas air chrann^ 
Gach lus is a buaidh na coir, 
'S an le d' ordadh tha i fas. 

V. 

Sintin an aidhir ge borb, 
Smachduichidh tu iad le fith; 
*S ni u clach do'n uifge 'mhàin, 
'S an uair is aill leat bla's aris. K: VL 
Chi mi 'n eanlaidh ge do 's lionmhor, 
Gu fgeudachail, fiorghlan, tlath; 
Dathail, dreachoil, ge d' nach fniomh iad< 
'S cho chuir fioban ora fgàth. 

VII. 

An fhairge ni traghadh, is lionadh, 
Ag nochdadh miorbhuile do ghrais ; 
Tha pairtd' ar beath ann of-iofal, 
'S fhuair finn innleachd dol na phairt. 

VIII. 
Chi mi 'm botha-frois mu ? m chomhair r 
Pairt do chomharan do ghraidh ; 
A f huair clann Ifrael ihios fan Eiphte^ 
? N uair bu truagh leat fein an càs* 

fcrii K" 
Ù k Agus Chaniaìcìhh SporadaìL 107 LAOIDH XXIV. 

1. 

Athadobhitheamargu mear, uaibhreach, 
L-i A Mhacaidh ud is guirme fuil ; 
.on f hocal air leas an anama, 
rur feirbhe bhlas no'm fearnn ur. 

IL 
3Ìn a bhaile fo fhuas, 
rur truagh nach tuigeadh tu 'm bas ; 
^ach faic u fear na h uaille fhios, 
-% am feur uaine trid roi' fas. 
IIL 
fe mor 'leat do ghiudhrain Mhuc, 
> do bhuaile bhuar bhallach breac; 
Fighir an ubhail ge beag, 
Iho d* theid do'n uaigh chumhain leat. 
IV. 

dhuine thruaigh nach gabh u eagal, 
VI faic u 'n teug thugad na ruigh ; 
onans' bhi air bhord na h uaighe, 
ìe d' bu tu bu bhuain air bith. 

V. 
^" uair bheirear uait an ceann-aghairt, 
3 a theid air fradharc do fhùl; 
luiridh iad u fmt air mhaidean, 
S cho 'n a&m air leabaidh do'n chloith. io8 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 
VI. 

Cuiridh iad u 'n ciftidh chumhainn, 
Aon bhrat lin do bhi mu d' chorp; 
Druim do thighe ri cuinnein do fhroine, 
'S cumhann an teach ola dhuit. 

VII. 
Tri flatan do dh' anart margaidh, 
Theid mu d' chorp, gur beag a phris ; 
9 S bidh do chairdean 's do luchd comainn, 
Ga ghearradh mu d' bhonnaibh fhios. 

VIII. 
Togaidh iad u 'n darna-mhaireach, 
Sluagh rnu feach a' dol fuidh d' chorp; 
Ghille ge mor leat do mhire, 
Nithear cluich na Cille' ort. 

IX. 

Carbad beag nach bi do fhàth, 
Bheir iad lèat gu beul an t iluic ; 
Lamh na tì bu chaomh air uaire, 
Uir gu tiugh ga fhluaiftreadh ort. 

X. 
Bheir iad u gu beul na h uaighe, 
Gun neart gun fhradharc gun lùth; 
Do chairdean a d' dheidh gu bronach, 
'S fagar fhios a d' onrachd thu. 

XI. 
A dhuine thruaigh nach fhan u d' eagal, 
'M faic u 'n t eug thugad na ruigh ; 
~onans- bhi air bhord na h uaighe, 
u tu bu bhuain air bith. Agus Chantaitibh SpioradaiL 109 L A O I D H XXV, 

r. 

S cian aia mi 'm chodal, 
Gun abuchadh m' uine; 
gun fmuainteachadh trathaiì, 
r latha bhais 's na h uire. 

II. 
a 'n faoghal gam mhealladh, 
chdaran mo chroidhe; 
m mhealladh o bheatha, 
gam thoirt flar fan t flighe. 

III. 
a'm t eug ua ruigh thuganne, 
i'or an Riogh is airde ; 
:ha chum buar, no cùinneadh, 
ir d' ar cuis na cairdean. 

IV. 

ruifg fhocrach, fhior-mhaifeach, 
ìd na gnùis is aiile ; 
ann teanga dheas gheur-fhoclach, 
'n fgeiltear na fgeoil ghàire. 

V. 
an lamh laidir. chruadàlach, 

1 beirts buaidh gach barach ; 
an croidhe mear ardanach, 
ch fuiling tuar no taire. 
K iro Coimh-chruìnneachadh Laoidhe 
VI. 

Am fiudhidh chrion, nach rnaireanach, 
Crion feargaidh iad le cheile; 
A' dol an duchas t f hearain leat, 
Gun earras ach do leineag. 

VII. 
An oighreachd nan teach drilfeannach, 
" Deanamid ol nan urad:" 
O amhairc air d' leab iofail, 
A d' oighreachd fhiorruidh fhuthainn! 

VIII. 
Do chomann gu teo'-ghradhach, 
Dol leat gu cuirm, is coinneadh; 
Ach air bord na h uaighe, 
Cha'n fhan iad uair a d\chomann. 

IX. 

Tionacadh lamh an fhireanaich, 
Chuaidh ris a chrann gu do'ruinneach ; 
Ri toirt buaidh gu ceufannach, 
A ieith an t fluaigh gu leoghanach. 
X. 

Chuaidh tu fios chum fulangais, 
Ann fan iobairt anfhocraich ; 
*S thainig u 'nios gu h urramach, 
As an uaigh gu ceannardach. 

XI. 
Chuir e 'm blar gu h urranta, 
Air a bhas gu h ainnealta; 
Dean mo choir, 's mo chumailfa, 
Ann a d' ghloir gu maireannach. : 


Agus Chantaicibh SpioradaiL 1 1 1 
XII. 
am thrufadh nan traipeachan, 
tu 's urrain gu'n ordachadh; 
oir mo fheilbh gu didinnich, 
fteach o chlann nam fogarrach. 

XIII. 
ann a d Thriath gam chuideachadb, 
tha cian na h ais-eiridh ; 
na leig mi gu tuifleumach, 
ìn cuideachd cìann na h as-umhlachd, 

XIV. 
ann a d' ghloirs' tha 'n t fithmàimh, 
:h tha luchd a bhroin gu piantachail, 
, thoir mo fheilbh gu d' dhidinnfa, 
js a chathair chiannanach. L A O I D H XXVI. 

I. ' 

^ ABH mo chomhairle roi *h bhas, 
^ 'S bi 'g aireamh do laith fai-leathj 
ich aon lochd a rinn u riamh, 
modhaide do phian an cleath. 

II. 

san t fhaofaid ann lathair Dhe, 
na bithidh do dheur na thamh-j 
igeafan tha feitheadh ort, 
f a leighifeas lot da mhead. 
K 2 .112 Coimh-chruìnneachadh Laoidhe 

III. 
lomagain an Riogh air a chrann, 
'S na tairngean gu teann ga'n cur; 
Biodh fud a d' chuimhne ri d' rè, 
Gus an d' theid cria air do mhuin. 

IV. 

Mu bhios uir-eafbhuidh nadi, 

Air muintir Chriofd a' teachd a d' dhail £ 

No dean eargalt as do flor ? 

>S liubhair t aiimfe uait le gradh. 

V. 
No bi fein ceatach mu d ftor, 
Cho 'n eil e d' choir ach'car treall; 
'S ge d gheìll duit fearann is fonn, 
Cha 'n fhuafgail e borm duit thall. o Cuimhnich air riaghail nam faidhean, 
'S na briathraich a bhreugle ceilg; 
Na h aom le h ardan do mhiann, 
fS cairich friaivgu teann ri d' fheirg. 

VII. 
Cuimhnich an geocach na flieafadh, 

Air Lafarus cho d' thug meas ; 

Thainig an t eug air gu cas, 

9 S dh' eignich as a ghìoir gun fhios. 

VIII. 
No sìnfa t.aire ri d' aois, 
Mu maolatch do chrann gun chnu.ais ; 
'S cho'n fhuigh t athchuinge gun phrk 
Dadum duit o'a Riogh anuas. Agus Chaniaìelbh SporadaiL 113 

IX. 

ram freiceadan air a bhas, 
6 na tabhair freafdal do d' ghnuis ; 
5 na bi ann a d' charaid do'n chracis,, 
lu meallar le baois do chuis. 

X. 

!oimhid an t fabaid le fluaim, 
vna creic do bhuaidh air mio-rath;, 
Fa caill do mhaith air mio-chluain, 
> air gradh aithneicht uamfa. gabh*. LAOIDH XXVII. 

1. 

3Idomhnaich a rugadh Criofd, 
Shoilfìch fol'us a:n beinn gle ghil \ 
hoilfich an cuan min gheal, re-gheal, 
geula b ionadh le Joraith. 

IL 

iuir joraith fros uaithe gu traidh, 
J fin rainig buidheann threun ; 
i dh' fhiofraich iad do'n bhuidhinn mhoir 9 
iod e'nt foils' tha do'n t feala-ghrein. 

III. 

lac a rugadh fa bheatha bhuan, 
e port tuinne re trean ruagh \ 
.'afa maithrean Cleireach gun f heall, 
heir e J n orghreachd uile tharuing. 

k 3 ■ ii4 Cotmh-chrulnncachadh Laoldhe 
IV. 

Cuireadh thugamfa ga phianadh, 

Gach mac tha'n ceann a meachd bliaclhna^ 

Anok (ìn a chur anall, 

Gu ruig aois na h aon oidhche. 

V. 
Chruinnichidh gach rnacain maoth^ 
Gu cnocan naomh gu'n cràdh; 
Gus an laraich fhona luim, 
*S a mhathair fein leis gach aon Mhsic* 

VI. 
Dh' eirich Muir aìr madainn mhoich,, 
A dhol-am folach lemac fein; 
A' doì' di 'as na gabhadh thali, 
Chunnaig i tighin ath-bhuidheann.. 

1 VH. 
" A ghraidh foilfich ni' a'd intinn, 
" Ciod e ni finà^* 

< c Thà *n ath-bhuidheann ann an gair dhui'a' 
S| 8! 'S . bas a dhilfeinn/' 

VIII. 
* Labhair thufa gun fheall, 
" Ris a bhuidhinn ud a th'ann,, 
*i Ge do fhuibhail iad gach tom ? 
" Gu bheil an iontrain ap-adfa. 

o 
IX. 

u lii a bhean mns bi d* thofch 
44 'S' leir dhamh gile do dha rofg-j-. 
" A bhean as an tir ud thaìì, 
5 Nà'ia.b anaagad a bhiodh cho'n innfead : . 

le 

! ' 
ì\ 

h': 
I toil 
e'fl 

t'A Jgus Chantaicibh Spioradail. 115 LAOIDH MHÌC CITHICH, 

I. 

\/T O dhui! ann Criofd, 
^■*- An tl 'ta laidir buan, 
ird phrionnfa gach Ri', 
"h'air crich na talmhainn fhuair; 
Je mor libh ar 'ftri', 
3 ar caoi' mu ni gu cruaidh; 
Ja laimhfan tha'n ftiuir, 
3 tha feitheadh oirnn uir, is uaigh, 

II. 

."ha 'n fluagh fo borb, 
I toilg, 's cho'n ann le ceill ; 
> e 'n rodhain is fearr Ieo, 
adhadh ga'n aimhleas fein ; 
Jun chreidimh, gun chrabh', 
iur nar bhi'n as-umhlacfad Dhe, 
lu'n t-faoghal coteann, 
*u faoil iad gur h ann doibh fein. 

III. 
l cholhmn gtin chiall, 
àa riamh a' dufgadh nan olc; 
'ach fiofraich u d' ghnè, 
1-ur h iofal a thainig do iioc- 
>o dh' uflach, 's do chrè 
fcnneacfti do chnamhan 's do chorp, 
[ìaidh tu aris a d' fmal air dubhadh, 
K ffiàiheàn nan cqs* 1 1 6 Coimh-chruinneachadb Laoidhe 
IV. 

Cbo bhio'adhamaid ard, 

*Nan deanamaid fealtainn oirn fein \ 

Thuit Adhamh le fgrios, 

Dh' fhag bàit a fhliochd na dheidh, 

Nam bio'adhmaid glie, 

'S gu coifnea'maid meas duinn fein^ 

Gu fuighea'maid iochd, 

O laimh do Mhicfe Dhe. 
V. 

Tha'n croidhe fo goirt, 

Ochoin a noc mar tha ; 

Co cruaidh 's a chlach, 

Gun tiomachadh tais no tla%. 

Bris fein a chìach, 

O na*s tu is treife lamh y • 

Gun fruthadh e bras, 

À chumha mar thachair dha,. 

VI. 
Nach creid fibh le'r fuil, 
A chuis ga h iomairt mar tha, 
'M fear a fhaoileas bhi buan, 
Tha'n uaigh ga grinneachadh dha \ 
Tha'm peacadh gar claoi' 
A choich cho'n fhuigh fmn uai' tamh 
Ach J s e'n ìeigh a tha fhuas, 
A dheanamh ri h uair fìnn flan. 

VII: 
Tha'n eallach fo trom, 
A leag mi o^bhonn gu lar r 
Gur cian mo chlos, 
5 S nach d' rinneadh mo phrofnacha , tra'jJ Àgus Chantaicìbh SpioradaiL 117 

Io thruaighe mi, 

lar chaith mi na thim mo laith, 

r o fag mi Chrìofd, 

rlac m' anam, 's mo fhith a d' laimh, 

VIII. 
[a thainig a thiom, 
.n teachdaire dian am bas? 
»a ghnothach cho mheirbh, 
J da fheilbh cho tabhair e dàil ; 
»! Nach roibh mis' am dhuifg, 

> gum b' fhiu mo ghabhail gu flaint j 
xh fear fheafamh mo chùis, 

ho d' thug mi riamh cuntas d'a. 

IX. 
[a's aill libh bhi beo, 
nn ceol, 's ann aidhear gu brath ; 
•lacaibh tigheadas buan, 
ha fhuas aig Athair nan gras ; 
eigibh an faoghal fo dhibh ; 
ur tiom dhuibh gabhail mu thamh, 
ho b'ionann 's gu iior, 
hi *m pian ann garadh nach tlath. 

X. 
ha fpìorad an uilc, 
feideadh ar cuirp gu teann; 

> gar leanail gu min, 

hurn ar 'n Og, is ar Sean a chall; 

ur deifneach a" bheairt, 

•ar gheill fibh do'n pheacadh dhall; 

i Nach ulmhaich fibh as, 

dh' urachadii ftaid is fearr. 1 1 8 Coimh-chruinneachadh Laoidìx 

XI. 
Tha'n faoghal fo cearr, 
Ge teann tha finne na dheidh; 
Mar Ghearran gun frian, 
Dol an rathad is miann leis fein ; 
? M fear is pailte do ni, 
Is thaifgeas na miltidh cèud; 
Sia troidbean d'a 3 s rum, 
Gun fharaid cia 'n t iul a theid. 

XII. 
Ma fhuair fibh ar toij', 
Le h ua'mhar, le h olc, agus breug ? 
Ma 's ann air ghabh fibh gaol, 
O'n fhuair fibh an faoghal dhuibh fein? 
; S ar croidhe, 's ar fuil, 
Sior chofnadh ruim 's gach ceum; 
«Ach tha bhuidhinn ud beag, 
ÌKa chreiceas fibh f laitheanas De. 

xm. 
Tha Bioball nam buadh, 
Ag ìabhairt afuas gu grad ; 
Mar pill fibh fan am, 
Gu bi fgiurfeadh nan lann gu 9 r teachi 
Nach creid fibh o Ghriofd, 
An fgriobhadh a dh' fhag e pailt ; 
Gur h eifean an Ti, 
A dheanamh ar dion air fad. 

XIV. 
Nach creid fibh o Chriofd, 
'S mar fgriobh e'n Tiomnadh Nua'; 
Co cirìteach 's tha bas, 
Tha'n.'Ia ri chumail le buaidhj Agus Chantaicibh SpioradaiL 119 

L'hi^ mac Athar nan gràs, 

) neamh as na nealaibh fhuas; 

\ dhufgadh nan corp, 

Th' air fmuradh 's air fmodadh fan u aigh. 

XV. 

Se'ntardan, 's an t cl, 
huir na daoine co-mor as am beachd - 7 
S e J m farmad, 's a miann, 
S. thog iad ann diollaidibh each; * 

jhabh iad ceift air an fhion, 
3 cho leabh iad am Biobali ach tearc ; 
3 gann a chreidis le'n fuil, 
je do leabh iad gu cul a chairt. 

XVI. 
]ho'n aon neach glic, 
vJach meafadh breitheamhnas De; 
S ann aìge tha fios, 
^ach aon ni thig 's a theid ; 
ha maitheas na rùn, 
ju h ur na fhlaitheanas fein; 
ò Dhia! toir dhuinn, 
tu fuigheamaid rum fui' d' fgè. 

XVII. 
Fha mife 'n fo, 'n iaimh, 
S mi feitheadh ri gras do Mhic; 
fcnn an cunnart an eug, 
lun fhios cia-dhiu theid, no thig; 
Bia b' umhaii am bas, 
tfo 'm bithidh mo dheanadas glic, 
ian umhlaichinn trath, 
I bhi 'm chulaidh mun d' thainig am fìos. 120 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 

XVIII. 
Tha 'niomairt fo noc, 
Air bualadh am chorp gu teanrì; 
Ge b'e dh' fheuchadh an lochd, 
Gu'm fuigheadh e'n lot na b' fhearr; 
A Riogh nan dul, 

Riùt 'rn uigh, is 'm aithre gu teann ; 
*S gìac a$ t anam fo uam, 
%Iu'|n fuaraich mi 'n peacaidhne marbh 

; * ' XIX. 

Gabh uainn Ard-riogh, 
A ni do'n d' thug u do fpeis; 
A chruthaich u fìan, 
Dea' ghniomh do laimhe fein; 
'S gibht a chollunn bha faor, 
Nan c^imh'deamaid caoin o bheud; 
A ghabh toil air a chraoibh, 
% dh' fhag mallachadh 's daors' na deidh 

XX. 
J S e latha na craoibh, 
A dh' aom finii uile gu grad; _ 
Chum uilc, agus bhreug, 
'Chumeud, churn eigheach, 's chumilad; 
Gun tuigfe, gun chialì, 
'Sior rhriall ann iomachar lag; 
Ro chofmhaiì ri tnu, 
'S nach fiu finn uidhir an dad. 

XXI. 
JS ann thuit finn fui' phna,. 
Mar dhaoin ann an araich chuai' lot; 
Fuidh'phuthar nan lann, 
Gù d'bhruthadh ar ceann, 's ar ccrp: \ Agus Chantahìbh SpioradaiL 121 

I nach duifgte leinn deoir, 

; mulad, is bron, gugoirt! 

iir fon a-r droeh mhiann, 

> na fmuaintich finn riamh do'n olc. 

XXII. 

^.n cuala' fibh Job, 

lar dh' f han e gun phoit, gun mhifg ; 

je d' chaill e ftor, # % 

5 fhearann, is or, 's a fliliochd; +** 

ftia chroidhe gle bheo, 

Lnn g\oir an Athar, *s a Mhic ; 

5 ge d ? loth e fa mhui'r, 

Iha dhuil gum fuigheadh e iochd. 

XXIII. 
)o mhuraeh a chrè, 
, iha 'n deirc ga h iomachar dh'a; 
^nn an otrach nan each, 
'ui' rotas chearc is gheadh; 
Jun -d' eitich e'n t or, 
i dheoin, 's a dh' aingein a mhna ; 
S chum e aigneadh gun bhreug, 
)o'n ti ghieall eibhneas dh'a. 

XXIV. 

tfan teanda'maid cruaidh, 
5 ar guala chumail fa choir; 
^n aghaidh gach uilc, 
3 a chuirp, is ann toil na feol; 
ihiodh ar tuarafdal pailt, 
N uair a ghlaoi't air ac a mhoid ; 
S nuair a thigeadh an uair, 
iju'n cuirte finn fuas le Job. 
L ■à 12 2 Coìmh-chruìnneachadb Laoidhe 

XXV. 
'S e pearfa nan De, 
Is briathraibh dhuibh fein na'r meafg ; 
'Sior luthadh na mionn, 
'S a puradh ann le fios ; 
Com nach tuigeadh fibh fein, 
Bhi g'ar ruigheadh ann leinidh bhig ; 
'S nach bu chubhaidh dhuibh ainm, 
Bhi ga luthadh an ainmein trio 

XXVI. 
Gun do dh'aom mo chorp, 
Is chaochail mo choflas dhiom; 
Mar chorachan bochd, 
Gun aithreachas goirt ralinn; 
Mar dhuine ri porf, 
*S gur* duine gu chrofgadh gu tir, 

Sr fann mo thaichd, 
r fu.igh mi neart o Chriofd. 
XXVII. 
Nan d' thigeadh oirbh creach, 
A thogadh amach ar ni; 
]3u bhuailteach ar bas, 
Ag guidhe gun fuigheadh fibh fith ; 
Gur deifneach a bheairt, 
Mar dean fìbh ar leas ach cli; 
C'om an duineadh ar beul, 
Gus am fuigheadh fibh paidheadh o Chrio! 

XXVIII. 
Do thainig oirn' Criofd, 
Gu ifieacbadh fios do'n bhas; 
Le dhea' thoil fein, 
Chum finn thoirt do dh' aoibhneas gu bra Agus Chantaicibh SpioradaiL 123 

ch dh* fhan am peacadh nar deidh, 
ur mallaicht' a fheid e ghna'; 
cho d' iarr do chìs, 
ch umhlachd fhior thoirt d'a. 

XXIX. 
fibhs* uile Chleir, 
leabbas an Soifgeul ceartj 
1 leigibh na buirb fo, ,j 

r grund na fairge mach; 
ich truagh leibhh ar call, 
ich dall gun tuigfe, gun neart, 
ìa finne gun chiall, 
th'ar fuilibh agaibhfe ceart. 

XXX. 
fad tha finn 'n ar fuain, 
m chuimhneach air dufgadh a bhais* 
la dighealtas trom, 
feitheadh oirnVthoiil fìnn e; 
1 dheidhinn na'm bochd, 
; glaodhach gu goirt gach h; 
in chorum, gun cheart, 
mhuintir nan facaibh lan. 

XXXI. 
mor leibh ar taic> 
1 fhuair fibh a ghìac fo lan; 
: ; jig fumananadh grad, 
:reidimh nach fad andail;. 
n d' theid fibh 'n ar trot, 
n each, no coidfe mar chach; 
auair a ghlaodhar a mod, 
} dean airgead, no or dhuibh ftath. 
L 1 124 Coimh-chruinneachadh Laoidhè 

XXXII. 
On chruthachadh fein, 
Do dh' eirich an dubhachas ann; 
Ach thainig MacDe, 
Gu 'x fuafgìadh o eiginn theannj 
Gun do reubadh a chorp, 
Thoirt ieirfmn do rofgaibh dal'l: 
Chuaidh a thafgaidh 's ann uir, 
Nuair choi-lecn e run 's gach balL 

XXXIII. 
Chuaidh a thafgaidh 's an uaigh, 
An gaifgeach, 's bu chruai' an casj 
Ap^ ceannach an t iluaigh, 
Gun d' fhuiling e buaìladh bais; 
An treas iatha chuai* fuas, 
Gu cathair na'm buadh a bha; 
Jjtig an Athair bu mho, 
Toirt breith eidear bheo, is mharbh. 

XXXIV. 
9 S e A.thair nan gras, 
A chruthatch gach feur, is fonn$ 
Ri uine fia laith, 
Gach aon ni tha, fa dh' f holbh ; 
Chuir iafg ann fa chuan, 
Ga aìtram fui' fhuaim nan tonn^ 
Chuir duilleach air gheig, 
'S chuir toramh 's an deis gu trom. 

XXXV. 
C' om nach creathnaicheadh ar feoiì, 
Mu dheidhinn an latha ri teachd? 
Nuair a iheinnir an ceol, 
Gun cruinnich a mor, 's am beag; Agus Chantaiàbh SpioradaiL 125 

^hir a theafraig mi *n tùs, 
!!ha do ìheas mi le diirachd dhuit 5 
\ rinn mo cheannach gu dapr, 
-e taofgadh fola do Mhic. 

XXXVI. 
3 Chriofd no fag mi, 
M faflach ceathatch, gun fhois! <\ 
tfar a-nte 'n fgàil, 
ig caitheamh nan tra', gun chlqs y 
)'n chuir u do fhiol, 
ibuich le bri' e bhcs; 

5 gleidh fein a bhar,. 

«lun caill u toramh do chois* 

XXXVII, 
Iho labhair mi 'n tras', 
,e mhead 's tha togairt gum thoil \ 
3 mo pheacaidh-ne fein, 
Jam agairt giv geur,. 's gam ghuin^ 

6 Riogh nan dulT 

^hoir uine aithreachais dhamh 5 

3 gabh cuntas do 'm chrè, 

)'n tha mi Mhic De,, fuidh d' thoih L A O I D H XXIX, |V /TOIadh do'n ti 's airde gloir, 
!*VA An ti 's mo'a no gach neach^ 
jlruith-fhear an t faoghail gu leir 3 
!>a*n cu'idh dhuinn geillair fad. 126 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 
II. 

'S tu rinn an domhan, 5 s na th' ann, 

Nacuantaidh domhain, 's am fonn; IJiua 

Chùir thu iafg gu altram ann, ! S do 
'S thug thu ciall gu ghlacail duinn* 

III. 

Rinneadh leat gealach is grian, 
Thogail fìadhnuis air do ghloir; I 'arai 

Cho'n airis mi a mile trian, | ì' 

Do chruthachadh an Dia is mo* v 

IV. 
'S tu rinn na reullan air fad^ ! lar 

A riaghlachadh gu ceart nan trath : ! )'n c 

Gheaìl thu maraon fuachd is teas, I :: 

Jpogh/ara m'an feach is mart. ' lia d 

V. 

3 S tu rinn na h ainglibh air fad, | lch ir 

Tha 'n t Aibhearfoir fui' d' fmachd gu morji n« 
Air flabhruidh laidir aig do Mhac, luair 

'Cumail a neart o theachd oi?nn.* 

VI. 

Rinneadh leat an duine' ris, 

A reir t iomhaidh chum do ghìoir; 

Ach chailì e 'n oidhreaehd ud gun luach^ i ac ns 

3 S cho'n f huafgalar i le h or, 

VIL 
3 S tu chuir am fradharc na cheann, 
Cbyir trm folt roì' chlaigeann Iòm j. 
Thug thu cluas gu eifteachd dh'a, 
? S gJuà&4 a chuirp o na bho.nn* 


Agm Chantaicìbh SfioradaiL 127 
VIII. 
Hhuir thu Adhamh an codal trom, 
^huaidh leigh nan gras os a cheann; 
S do aifinn thaobh do rinn, 
\ bhean o'n do ghin gach clann. 

IX. 

^huir thu e 'n garradh nan feud, 
•ar an roibh aoibhneas a ghraidh ; 
)h' ith a bhean an fin a meas, 
S dh' fhuiling i, 's a fìiochd àm bas, 

X. 

3ha roibh a teafargain aig neach, 
)'n chumhnanta rinn i bhris ; 
N tra' ruifgeadh an fgeudachadh ceart, 
)ha chuis no h eagal an fm. 

XI. 

Vch moladh do dh' Ard-riogh nam feart^ 
) nach b'aill leis teachd d'ar fgrios ; 
Tuair ehunnaig e Adhamh na airc, 
Linn e cumhnant' nan gras ris. 

XII. 

Thainig Jofa 'nuas le tnoil, 
"hug e fuas mar iobairt fhuil; 
/lac na fìrinn Uan gun chron, 
d'ar ciontain-ne f huair e ghuin. 

XIII. 

'hrochadh e ri crann an aird, 
>ant fleagh faite roi' a chorp; 
ìrun geur na pein chuir mu cheann 5 c 
'huair Mac De le naimhde lot, M 128 Coimh-chruinneaehadh Laoidhe 

XIV. 
Crann fgithich an aite crùn Riogh, 
Mar thailceas, 's mar dhi-meas mor;. 
'S fion geur agus dom las-fath, 
'N deoch a thug iad d'a ri ol. 

XV. 

Na tairngean g'an cur an fas, 
Am bofaibh a lamh le h ord ; 
*S fuil a chroidhe roi' a thaobh,. 
Ceannaehd bu daoire no 'n t òr.. 
XVI. 

Nuair chuaidh Criofd gu pein a bhais 2 
'S a dh' f huiling air fon an t iluaigh ; 
Sgoilt brat an teampuill fios gu lar, 
'S dhuifg na mairbh an aird o'n uaigh, 

XVII. 

Chreathnaich an talamh trom le crith ? 
Àir a ghrein do thainig fmal; 
Le feirg Dhe, do chrath e 'n fin, 
Dh' f huiling Criofd am bas re feal. 

XVIII. 
Dh' adhlaic iad an t Uan fui' Hc, 
Thug ebuaidh fan uaigh cho d' fhan^ 
As a bhas thug e gheur-ghuin, 
'S dh' eirich an treas la gun fmal. 

XIX. 

Na fhuigh aig deas-laimh Athar a'ta, 
Criofd le grafan os ar ceann; 
Ag cur Oifig Sagairt ann gniomh, 
A' deafachadh a rioghachd dhuinn. m Agus Chantakibh SpioradaiL 129 
XX. 
Thig an t am an cT thig Mac De, 
Dreidibh fud gur fgeuìa nor; 
Le miltidh rnil' do dh' ainglibh treun, 
Thoirt oirnna breith a reir ar gniomh. 

XXI. 
N fin feinnear an trombaid gu h ard, 
L.eis na h ainglibh 's aiìle fnuagh ; 
Siridh na mairbh an aird o'n uir, 
S bheir e cuntas uaith' an cuan. 

XXII. 
Liubhraidh gach uaigh na fhuair i fein, 
'S cha bhi neach do'n treud air chalì j 
Nochdar iad tril' am fìadhnuis De, 
'S e Mhac fein is Breitheamh ann. 

XXIII. 
Bithidh iadfan foilieir an fìn, 
Mar fholus dealrach an dreach; 
rhig Criofd nan coinneadh le gean, 
'S bidh fith ann comann nam f lath. 

XXIV. 
N"i thu 'n fin tearbadh air gach neach, 
'S dionaidh tu o'n fheirg na's leat, 
Mhead 's tha air an dearbhadh dhuit, 
Cuirear iad fui' dhion do bhrat. 

XXV. 
jCuirear na gabhair air do laimh chli, 
iChum triall gu priofan a bhroin j 
Druidear fuas, 's gurcruaidh anfgeul, 
Flaitheanas De air aii froin. J 3° JQoimh-chruinneachadh Laoidhe 

XXVI. 
Mallaichidh 'n inghean, a Mathair, 
Mallaichidh Mhathair, aclann; 
*S mallaichidh 'n t Athair, a mac, 
Nach do ghabh mu fmachd fan am. 

XXVII. 
'S iomad fgairteach, is gul geur, 
Ri h am cluintinn fgeul an craidhy 
Mallachadh a cheil gu leir, 
'S garachdain ri Uan a ghraidh. 

XXVIII. 
Sin la an dealachaidh bhochd, 
G'an fgaracbdain a dh'aingeinn riut? 
G'an fgiurfadh gu h aineal an loifg, 
'S gun duil aig anam tigh'n as. 

XXIX. 
An teach d'a milleadh cuirear iad^ 
Fui' dhioghaltas an ard-riogh ; 
Gun duil ri furtachd no ri bas, 
Gu brath cho d' thig iad anois- 

XXX. 

Fafaidh *n cuirp co chruaidh ri prais, 
Mar iarrann an cas fan lamh ; 
G'an cumail beo ann an fior phian, 
Teine dhian gun fhurtachd la, 

XXXL 
Gach aon la mar bhli'ana bhuan, 
Ann lagan loifgeaeh, cruaidh an fas; 
G'an ìiodairt le teas agus fuachd, 
Sud i 'n duais cia fad an dail. Agus Chantaìcìbh Sporadail. 131 
XXXIL 
Latha cbo bhi ann na dheidh, 
Folaichear na reullan fa ghrian; 
Sgriofar an faoghal gu leir, 
'S neach cho d' theid ann toll o Dhia. 

XXXIIL 
M' athchuing' riuts', air fgath do Mhic, 
Meadaich mo ghliocas le gras ; 
'S thoir difearfa dhamh 's gach cuis, 
3eal m'an druid mo fhuii le bas. L A O I D H XXX, 

1. 

CHruthaich Dia an duin air thùs, 
Ann ftaid bheannaichte gu fasj 
N uair a chuir Adhamh fin air cul, 
Choill e dhuinne pheacaidh, bas* 

II. 
Si nath ùr a rinn a lot, 
jhlac i 'n fpiorad nach raibh ceart j 
Jun d' f hag i eifean lom-noichd, 
s 'thug peacadh air a fhliochd. 

III. 

tfuair a bhuair a bhean, a meas, 
ìuig i e do dh' Adhamh, is blais ; 
muaintich e mar rinn, is chlifg! 
nuit e'm peacadh eitidh, cas. 132 Coimh'chrulnneachadh Laoìdhe 
IV. 

An t Ard Riogh chruthaich an faoghal, 
Nuair ghlaodh e air ann fa ghàrra'; 
Do theich an duine roi' aodann, 
Dhiobhail aodaich, ghabh e nàire. 

V. 
Lomracach ri doll e d' fhianuis, 
Och, a Dhia! 's ann leam gur dana; 
Labhair Dia, o na 's e b' f hiofraich, 
Dhuine com na bhris thu m' aithne ? 

VI. 

Adhamh ciod a bu lei-fgeul duit, 
Nuair a dhiult thu Dia nam feart ; 
'S a thaobh thu Spiorad gun tlus, 
Prionnfa' ifrionn nach raibh ceart? 
VII. 

Soillfìch m' anam as a Bhiobull, 
Aris le foifgeul na flainte: 
'S aghor an taiibeanadh firinn, 
Mar thainig Criofd o na h arda ? 

VIII. 
Fhir a dh orduich grian is folus, 
'S mor an gaol a thug u n' anam 5 
Thug u do Mhac an riochd duine^ 
Le fhuil fein do rinn ar ceannaeh, 

IX. 

Thainig u oirnn ann flaid iofail, 
Dheanamh ar fithfhaimh ri d' Athair; 
'S cha do chaomhain u t fhuil phrifeil, 
Dhortadh a fios chum ar gleidhidh. Agus Cbantaicibb SpioradaiL 133 
X. 
hainig u oirnne le h iochd, 
hoirt ar n ainamnaibh gu fois ; 
huir iad deilgnidh ann a d' chneas, 
> chrun do chinn gu d' dha chois. 

XI. 
huir ort crun treonai' gu d' nimh, 
l d' lei-taobh chuir iad an t fleagh ; 
eig iad fuil is uifge mach, 
l taobh Chriofd bu chruai' an lagh. 

XII. 

?hug thu 'm fradharc do na daìil 
?hug thu'n luth do chriplich chruaidh; 
Thug thu'n claifteachd do na bothair, 
S thog thu na mairbh as an uaigh. 

XIII. 

Hhionn gun d' innis thu an fhirinn, 
Dch a Chriofd chuir thu gu bas ; 
Joillfich mi a Riogh nan Rioghraidh, 
\ dh' eirich anios an treas la. 

XIV. 

A.nn fan t fhaoghal bhreugach, pheacach, 
[udhanaich gur truagh ar cuidfe; 
21'om nach d' thug fìbh bri' da f heartan, 
Nuair a rinn e fion do'n uifge. 

XV. 
Chuaidh tu chur t ainglibh amach, 
Air ceithir randainibh an domhain; 
Chruinneachadh an t fluaigh ri cheile, 
Los an reitich chur mun cothair. 
M 
134 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 

XVI. 
Luchd mio-ruin, is. mionnan breige, 
Meairl, is murt is briofaidh pofaidh ; 
Bidh an latha fin gu deurach, 
Nuair thig Criofd thoirt breith na corach. f 

XVII. 
Latha gun ath-deanadh tuillidh, 
Latha duilich theachd g'ar reiteach; 
'Latha fonais, agus do'ruinn, 
Latha turfach, bronach, deurach. 
XVIII. 

Air fliabh Sioin theid ar tearbadh, 
Mar fgarar caoirich o ghabhra'; 
Luchd nam beannachd leis an Ard Riogh, 
. >S luchd an uilc an tus na doruinn. 

XIX. 

*S truagh a bhi 'g eifteachd an garraich, 
5 S ann la fin a teachd o'n t fliabh; 
Mailachadh an Athar 's na Mathar, 
Guh d' thainig do'n t faoghal riamh. 
XX. 

Deir Criofda ri iuchd an uilc ud, 
Tar do dh' ifrionn, *à a giall fofgailt; 
Far am bheil gul is giofgan truagh, 
Ann teas, 's am fuachd choi'ch g ar lofga' 

XXI. 

Mile bliadhna dhoibh gach uair, 
Mar fhichead bliadhn' gach aon lo; 
G an kidirt ann ifrionn f huair, 
Bhi.ga luadh, 's an leam is leon, uch 

ida 

u.'ì 

10 : k . 
liri 10 mr 
tel i 

la'n 


Agm Chantakibh Spcradaih i$$ 

XXII. 
fglaidh an taìamh a bheul, 
jigidh e gach treud rnar thig^: 
ir tha 'n diu' ann tir nam beo, 
uch nach feol thu chum an rib, 

XXIII. 
1 da fhuil fìn ann a d' cheann, 
iad ag amharc air aon fhonn; 
in 4' thig ort ach uine ghearr, 
o bhi nan aìt ach da thoìl. 

XXIV. 

fibhfa chlanna daoine, 
imhnichibh Oftail na gloire; 
iribh cul ri gean an t facghail, 
thugaibh gaol do bhreith na corach. 

XXV. 

o'n f haod mo theangafa labhairt, 
o mho fmuaintich croidhe duine; 
i t eibhneas tha ann am flaitheas, 
chum ar maitheas a chumail. 

XXVL 
a'n faoghal fo fantach, flighich, 
:ha'n t eug na lorga dubha ; 
ugamaid gaol le'r n ,v uile chroidhe 
'n ard Riogh a rinn ar cruthach. 

XXVII. 
b'e bheir ai're do 9 m eachdraidh, 
a bheir aifte feart is fuaim f 
ieibh fibh na briathra' fo fgriobht' 
.n focall Chriofd is Tiomna' Nuadh. 
M 2 
136 Coimh-chruinneachadh Laoidhe 
L A O I D H XXXI. 

D.. 
D( Air fon Maidin la Seachdain. 

I. 

MO Dhia! do'n ghrein thvig eolas mo 
Gu eiridh oirnn 5 gach la, 
Chum foillfeachadh do'n chruinne-che, 
Mun cuairt nan fpeur gun tamh. 

II. 
O fheomraiche na h airde near, 
Air mhadain duifgidh fuas ; 
Gun tamh, gun fhois, ag ruigh na reis, 
Gu h eibhneach deas is tuath. 

III. 

Coi'-lionams' gun chlos gun fgith's, 
Mo ghniomha' mar a ghrian: 
Air tus an la, triallam gun fgath, 
Air ilighe iìainte 'n Triath. 

IV. 
Toir dhamh, O Dhia! do ghras gun airc. 
? S na caìdreadh m' anam bron, 
Gun chaith gun fheum mo laith gu leir, 
Ann an-ghnàs beus na h oig. k 

s:: 
ef; 

teai 
jdu L A O I D H XXXIL 

Air fon feafcar la Seachdain. ' : I. 

THA la eiP air dol feachad oirnn', 
Gur coir dhuinn cliu do Dhia, 
A fheinn, air fon a fhreafdail chaomh, 
'S a ghrafa caoin gach iall. Agus Chantaicibh SpioradaiL 137 
II. 
Mo Ieanb'achd chlaon chum fgrios is broin, 
VIo pheacaidh 's mor gu beachd : 
3hia toir dhamh maitheanas air fgàth, 
Do mhic, fan la ri teachd. 

III. 
^.n ceidfe bàfors' coidleadh fios, 
s dionfa mife Dhe ! 
Siodh t aingle trid an dorchadais, 
£e faire orm gu rè. 

IV. 

Le aìteas druideam fuas mo fliùil, 
I duifgeam ann dea' chfall-, 
S a mhadain mhoich re gairdeachas, 
A-ir fon do ghraidh, a Dhia. 

L A O I D H XXXIII. 

Airfon Madain la an Tighearna. SE fo an la ann d' eirich Criofd, 
Gu moch anios o mhairbh ; 
Hia uime 'm bheil mo rofgaibh dùint, 
ìVg caitheamh 'm ùin' gun tairbh? 

II. 
S e fo an ìa air na bhris jos', 
peart ifricnn is a.bhais; 
S an gradhaich mife peacadh nfcor^ 
.8 cuing mo leoin, am '/iiraill? 
M i- 

teaj 
obri 138 Coimh-chruìnneachadh Laoidhe 

III. 
An dui' gu fubhach cruinicheamaid, 
'Ta ainmicht' air an Triath ; 
Chum leubhadh fhocaill, mar a dh'aithn% 
D'a phobull, graidh, o chian. 

IV. 

Chum flaitheas greafam, 's leigim dhiom, 
Mo chluiche faoin gun f heum : 
Do'ri la s' ta beannaicht', thugam gradh^ irfc 
Is fearr do'n t feachd gu leir. ieanD L A O I D H XXXIV. 

Air fon feafcar la an Tighearna. 

I. 

5r "pA 'n coi-thional toirt adhraidh dhuit, ^ 

-*■ Cia maifeil fud a Dhe! 
Maraon ag feinn nan Salmaibh binn, 
Air fonnaibh tiom le cheil. 
A le; II. 

Na buaireadh mianna' faoin gun flath^ 
An la fo as mo chuimhn'; 
5 S cofmhuil ri neamh an talamh 2 tha 
Do chliu air aird gach tuim. 
III. 

Triallam air an t flighe grmàth, 

Chum ilaint', ann an dea' ghne; 

Dion mì o mheanna' olc na h pig, 

Is treoraich. mi chuni neainh. ; icè Agus Chantaicibh SpioradaiL 139 
IV. 
fgriobh do naomh-reachd air mo chroidh, 
teagaifg mi a Dhe : 
3 brifeam t aitheanta ni 's mo, 
n deonaich dhamh gu re. 
V. 

aifgeam, agus luigheam fios, 
d' ghradfa, Riogh nam feart; 
ir fgàth nam feartaibh tha'm fuil Jos% 
ean mife dhion fuidh d' bhrat. L A O I D H XXXV. 

Do leubhadh an Scuobtuir. 

L 

30 fcriobtur naomha dh' fholum mi, 
A leubhadh fios gu mall; 
ìol mi chum urnuigh o do reachd, 
na leig air feachran cailt. 

II. 
ean cofmhuil mi ri luchd dea' ghniomh 9 
rodhnaich t f hirinn ghlan; 
I le grafa' t fhocaill ann 's gach am, 
ghabh os iaimh bhi math. 
III. 

leofan feinnim moladh binn, 
'o t ainmfe thriath nam feart; 

leofan caitheam m' uin gu leir 3 
n ceimibh na naomh fhlath. 140 Coimh-chruinneachadh Laoìdhe 
IV. 

Is leofan bitheam ait gach la, 
Ann gairdeachas gach uair; 
Is leofan bitheam beo am feaft, 
Ann teas-ghradh do naomh-fnluaigh. 
V. 

O d' ghrafaibh chi mi fada uarn, 
Gur truaghan mi gun treoir; 
'S nach aithnich mi a dhiobhail beachd, 
Ann fhirinn feach an go. 

VI. 
O tabhair dhamh do ghrafaibh faor, 
'S nach claonainn o do reachd ; 
Chum is gu deanainn mar is leir, 
Do thoilfe Dhe gu beachd. 

VII. 
Is trid do neartfa triallaidh mi, 
A d' ghniomhara le fpeis; 
Aithn' gach ni 's aill, ach toir dhamh graf 
Is molam t ainmfe, Dhe. Inn S : ; - LAOIDH. XXXVI. 

An adhaidb Dwmhanais. 

I. 

CIA glic ata am beachann meanbh? 
Le geimneachd is le iluaim, 
Ag trufadh meala fea' an la, 
As gach blath 's aille fnuagh. i Agits Chantaìcìbh SpioradaiL 141 

II. 

ia h eolach a thogas i ftè", 
ru feolt le cèir a fuas? 
g tional ionmhuis meafg an f heoir, 
loin air fon an fhuachd. 

III. 
ru furdoil, grundoil, faothraicheams', 
)aonann mar i fein ; 
)ir dhealbh an Diobhal olc o chian, 
)o'n diomhanach gun f heum. 

IV. 

^nn leubhadh flainteil 's an dea', ghnàs, 
)o ghnath biom feafmhach, buan; 
^hum is gu d* thugainn fuas faidheoidh, 
S gach lo, dea' chuntas uam. L A O I D H XXXVII. IS leanabh mi, O Thighearna, Riogh! 
Gun ghliocas no guntreoir; 
A.ch 's urrainn thufa 'n toirt faraon, 
Do hanbaibh maoth is og. 

II. 

Chuigeafan, ma thig le d' dheoin, 
Is doigh nach diult u 'n lag^ 
Ata na dhuine is na Dhia 5 
Ciod uime 'n cuiream ag? 142 Coimh-chruinneachadb Laoidhe 

III. 
Do fhoifgeul faor, tha aig gach dream, 
'S gu h ainmichte do'n òg ; 
Do bhriathraibh dh' fhag an ordamh blaft, 
Cia taitneach caint do bheoil ? IV. 

** O thigibh chugams' anmaibh buairt, 
" Le ciont is eagal fgith ! 
" Ar 'n uallach tilgibh orms', is gheibh 
<c Le creidimh, fois is fith. 
V. 

" Gu toileach lubaibh fui' mo chuings', 
" Gach aon neach thugaibh geill ; 
" Is aithrifìbh air 'm eifeimpleir, 
" 'S mo theagafg chur an ceill. 

VI. 
" Mo ghne* ta iriofal is ciùin, 
" 'S mo rùn 'ta feafmhach buan ; 
u Ar 'n anamaibh fgith, gheibh fois an gloir.i 
'* Ma dh' fholumas fibh uam. 

VII. 
" Mo chuingfa geillidh dhuibh h gach ait 
" Is tearnaidh fibh o thruaigh ; 
" 'S ea-trom do'n lag, ta glic na bhèus, 
" Th' air cèumnaibh a naomh-fhluaigh." 

VIII. 
Creidim t f hocal fior a Dhe, 
T oiffigin % eibhinn leam; 
Is bheiream cliu air fon do ghrais, 
A d' ghradh toirt tairgfe dhuinn. FH; 
1 N N 

oi 

ttaj irfor 

Ihuaid 

atfi 

[arm 

ofc 

o»n 
ar' Tfc 

Dll 

Ùl 

fhoc 

atea 
em'a ìina Agus Chaniaìcìbh Spioradail. 143 L A O I D H XXXVIII. 

I. 

rHainig ar Slanai f hear fan f heoil, 
Na naoighein òg gun phris ; 
dhoirt e f huil, an t faoi gun gho ; 
beag broin a bha mun ghniomh. 

II. 
ir fon leanban fann gun tròir, 
huaidh 'n t Uan a leòn gu goirt ; 
, a thairneachadh ri crois an aird, 
[ar mhearlach truagh gun toirt. 

III. 
d fuaran ioc-flaint fuil Mhic De, 
ea-cail ni fmn glan ; 
o 'n pheacadh leanailteach ata, 
J ar 'n anama 'g arach fal. 
^ IV. 

beag tha do dh' eolas agam ort, 
Thighearna fa Riogh! 
o'm theagafg cuir do Spiorad trath, 
u*n alaich mi 'n droch gniomh. 

V. 
f hocal tha d 5 ar gairm gu leir 
u teachd fuidh d' fgè, 's bhi beo, 
: m'anam thainig mife Riogh, 
o chionta dion gach lo. 

VI. 
o nadur mùth, 's rao chroidh as ùr, 
i math cho'n urrainn ann; 144 Coitnh-chruinneachadh Laoidhe 

Tha'm lag, gidheadh tha 'm urras treun, 
O cuidich tuifleach fann. 

VII. 
A d' neartfa mùth mo churfa Dhia, 
Is fuithich annam gràs ; 
O gach droch gniomh dean glan mo chroid 
9 S o mhiannaibh miltich bais. 

VIII. 
Os tu 'm fhear coimhid, treoraich mi, 
Air feachran no leig beud ; 
An t flighe fhlanteil nochd dhamh tràth, 
Toirt graidh dhuit fea' gach re. 

IX. 
Fonn feirceil, iriofal is ciùin, 
Am chroidhe duifg afuas ; 
Trid creididh fuitheichim mo fpeis, 
A d' Mhacfa Dhe nam buadh. L A O I D H XXXIX. 

T. 

CIOD uime thug mi fpeis gu baoth, 
Do. ihugradh faoin gun feigh? 
Gun chuimhir' air ifrionn no air bas, 
No neamh an àghor blagh. 

II. 
'Ta m' eolas dol a mead gach la, 
*S gun ghradh do d' reachd a Riogh: 
Ciod uime fhuair mi tuigfe riamh? 
'S nach d' iarr mi cur an gniomh. Aguts Chantaidbh Spioradail. 145 

III. 

a dlomhain m' uile fmuain gach lo ? 
afiathaich, gorfach beachd? 
a fann mo chroidhe, 's lag mo chàil? 
1 d' ghradhfa 's beag mo neart. 

IV. 
DÌr orm gu cluinn mi guth na flàint, 
d' theampull àrd a Dhe ; 
an aom mo chroidh, 's gu claon mo chluas 5 
1 d' luath-ghair fea' gach rè. 

LAOIDH XL. 

Cia gearr laithe Mhic an Duine? 
I. 
/T AR lead na boife, no fad rèis,, 
' -*• No fgeula gairid gearr ; 
) laith marfin ag im'eachd uait, 
jn ftad gu h uair a bhais. 

II. 
n taifid mar an t faighead luath^ 
n bhotha *s luaineich gleus ; 
mar bhlàthan machrach ùr,, 
m fùgh air fearg ri grein. 

III. 

> mar bhotha-frois an la r 
ir fgaile, no mar cheo ; 
mar bhoifgeadh grein air fàir,, 
dealradh roi' dhu' neoil. 

IV. 

r aonach mar na tuiltidh uifg, 
m tuifleadh dol na leum; 

N 
146 Coimh-chrutnneaehadh Laoìdhe 

No mar cheathach air barr bheann, 
No cloch Ie gleann na reis. 

V. 
Mar bhruadar, no mar fhaileas gearr, 
Nofgail', no dubhar fann; 
No peileir tein' air cuan no fgrib, 
Aris nach faicir annu 

VL 
Mar neoil na h oi'che dol nan gluais, 
Gu luath 'n uair thig an la, 
Dol feach, ach cait? cho'n aithnich mi, 
An raibh no'm bi ar tamh. 

VII* 
Mar ofag, ach cia as? cho Ieir, 
Tha 'n t eug a* teachd gu luath: 
Ulhnhaich, is bi deas gach la 
Mun glac u bas is uaigh. L A O I D H XLI. 

I. 
**^T Tra' chi mi uile mhaitheas De, 
-*-^ Gach re g*am chumail fuas; 
Ann io'nadh, gradh, is cliu ata m% 
Ann gairdeachas do' luadh. 

II. 

Ann teas-ghradh comhraidh, cia mar thei 
A chur an ceill, mo thaing? 
'Ta lafadh ann mo chroidhe Dhe, 
Ach 's urr' u leubhadh ann. IÌE Agus Chantaìcibh SptGradaiL 147 
III. 
)o fhreafdal càomhfa chum mi fuas, 
run eafbhuidh uair, no di; 
ST tra' luigh mi toftach ann fa bhroinn, 
run foillfa no mio-ghniomhr 

IV. 

Le 'm uile ghearan fann, 's mo ghlaodh* 
e trocair chlaon do chluas; 
eadh, mun do thùr mo fmuaintidh faoin, 
)huit adhradh a thoirt fuas. 

V. 

Le 'm anam bhuilich u gach la, 
run aireamh, folas mor; 
lun d' fhiofraich mi, cia, no co uaith 
)'n d' fhuair mi mhaitheas, og. 

VI. 
inn flighe thuifleach bhaoth no h oig, 
)o threoraich u mo cheum; 
chum do lamh nach meat mi llan, 
uas gus an d' f has mi treun : 

VII. 

'rid cunnthart folaicht', 's obair bais, 

gach gabhadh air bheag ceill; 
> trid liontaibh ionmhuinneach an uilcj 
linn fluic nan rathad rè". 

' VIII. 

ji tra' chlaoidh tinnis mi gun lùth, 
geudaich mo ghrmis le flaint; 
hluig bron is peacadh m' anamfuas 3 
xh nuadhaich u dhamh grls. #•' 148 Coimh-chruinneachadh Laoìdhe &c. 
IX. 

Le maitheas faoghalt' lion u Dhia, 
Gu fial mo chupan lan : 
'S mar charaid treimh-dhireach, ro-chaoi 
Dhublaich mo mhaòin, gach là. * 

X. 

Deich mile mhiltibh tiodhlac maith, 
Fhuair mife 'mach a d' ftor ; 
Mor bhuidheachas do Riogh nan fluagh, 
'Ta fuaf^ladh orm gach lo. 

XI. 
Trid gach ceann aimfir fea' mo la, 
Cuiream do ghras an ceill ; 
'S an t faoghal thall, an deidh mo bhais, 
Seinneam gu h ard an fgeul. 

XII. 
'N tra' theirgeas nadur, oi'ch is la, 
'S do ghniomh nach gearr, ni 's mo, 
Mo chroidhe taingeil, bheir O Dhe! 
Dhuit adhradh mar is coir. 

XIII. 
Gu fiorruidh futhainn, dhuitfe Dhe, 
Gu h aoibhneach feiimeam duan; 
Oir O ! 'ta fiorruidheachd ro ghearr, 
Chum t uile chluidhfe luadh. c R 1 o c a 
%:M